Voorbereidingsbesluit windpark N33, Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kennisgeving

Voorbereidingsbesluit

De Minister van Economische Zaken (hierna: EZ) en de Minister van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) bereiden een (rijks)inpassingsplan voor. Hierin zal het plangebied voor het windpark N33 worden vastgelegd.

Dit voorbereidingsbesluit gaat over het realiseren van een windpark van 120 MW binnen de gemeenten Veendam, Menterwolde en Oldambt. Met dit windpark wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling om in Nederland meer duurzame energie te produceren. Het initiatief sluit aan bij de doelen van het nationale en internationale milieubeleid dat gericht is op het toepassen van duurzame energie en het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.

Het plangebied van het voorbereidingsbesluit is vastgelegd op kaart. Het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt, is gebaseerd op het vrijhouden van een zone rond de geplande windturbines waarbinnen nieuwe geluidgevoelige objecten onwenselijk zijn. Daarnaast zijn eventuele nieuwe overige bouwwerken onwenselijk in verband met externe veiligheidsrisico’s en mogelijkheden voor het realiseren van infrastructuur benodigd voor het project. In het voorbereidingsbesluit is alleen het gebied opgenomen voor de realisatie van het nieuwe windpark, met een zone die voldoende groot is om te kunnen voldoen aan de wettelijke geluidsnormering. De bestaande bebouwingslinten vallen grotendeels buiten het gebied van het voorbereidingsbesluit, om onevenredige belemmeringen voor omwonenden te voorkomen.

Een complete motivering van de definitieve locaties van het windpark zal te zijner tijd worden opgenomen in de toelichting bij het inpassingsplan. In het kader van de wettelijke procedure zal te zijner tijd een ontwerpinpassingsplan ter inzage worden gelegd. Eenieder kan dan op alle aspecten van het windpark en de gemaakte keuzes een zienswijze indienen.

De keuzes die ten grondslag liggen aan de zone die in dit voorbereidingsbesluit is opgenomen, zijn niet bindend voor het inpassingsplan. Het gebied in het voorbereidingsbesluit dient als reservering, maar met dit besluit worden geen onomkeerbare beslissingen over het windpark genomen.

Als gemeenten een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor bouwen of voor overige werken en werkzaamheden, die op dit gebied betrekking heeft, dan moet bij het behandelen van die aanvraag rekening worden gehouden met dit voorbereidingsbesluit. Dat kan betekenen dat de aanvraag moet worden aangehouden. Om te voorkomen dat het gebied minder geschikt wordt voor het project, kunnen sommige nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bovendien alleen nog maar plaatsvinden nadat hiervoor een specifieke omgevingsvergunning is verleend. Het precieze gebied waarvoor deze beperking geldt, is aangegeven op de kaart bij het voorbereidingsbesluit.

Het besluit en de kaart liggen met ingang van 16 oktober 2015 tot en met 26 november 2015 tijdens reguliere openingstijden ter inzage bij:

  • gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam;

  • gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam;

  • gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 16 oktober 2015 en geldt voor 1 jaar. Het voorbereidingsbesluit is ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en is tevens beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl.

Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid, en artikel 1 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, (070) 379 89 79.

Naar boven