Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2015, 3419Verkeersbesluiten
Waterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de noordzijde van Zuid-Beveland, nabij de kernen Oostdijk en Yerseke
Logo Waterschap Scheldestromen
2015003141
Betreft: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de noordzijde van Zuid-Beveland, nabij de kernen Oostdijk en Yerseke.
Het afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),
overwegende:
 • -
  dat tussen 15 maart en 1 oktober 2015 het projectbureau Zeeweringen een dijkversterking uitvoert aan het dijktraject Sint Pieterspolder, Nieuw Olzendepolder, aan de noordzijde van Zuid-Beveland, nabij de kernen Oostdijk en Yerseke;
 • -
  dat het te verbeteren dijkvak ligt tussen dijkpaal 1316 en dijkpaal 1348 en een totale lengte heeft van ongeveer 3,2 km;
 • -
  dat het in verband met de veiligheid gewenst is om alle verkeer en voetgangers te weren uit het werkgebied;
 • -
  dat het daarom gewenst is om een gesloten verklaring in te stellen op de toegang tot de buitendijk vanaf het Windgat-Karelpolder-Platte Bank;
 • -
  dat er ten behoeve van de aan- en afvoer van materieel en materialen een transportroute wordt ingesteld;
 • -
  dat deze transportroute onder andere loopt over de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Olzendedijk, Koksedijk, Inundatieweg, Kruisweg, Windgat, Schelpkreek en Molendijkseweg;
 • -
  dat het in verband met de verkeersveiligheid gewenst om op een aantal wegen van de transportroute en een aantal toeleidende wegen fietsers en bromfietsers zoveel mogelijk te weren;
 • -
  dat het daarom gewenst is om een gesloten verklaring voor fietsers en bromfietsers in te stellen op de Schelpkreek en het Windgat;
 • -
  dat het daarnaast gewenst is om een gesloten verklaring voor fietsers en bromfietsers, met uitzondering van omwonenden, in te stellen op de Sint Pieterspolder, Inundatieweg (Koksedijk – Noordelijke Parallelweg) en op de Kruisweg;
 • -
  dat het in verband met de veiligheid van de vele scholieren gewenst is om de Nieuwlandse Binnendijk, tussen de Inundatieweg en de Eerste Vlietweg, aan te wijzen als verplicht (brom)fietspad;
 • -
  dat het in verband met de verkeersveiligheid tevens gewenst is om op de Olzendedijk (Zanddijk – Olzendepolder) en op de aansluiting van de Noordelijke Parallelweg-Kruisweg-Inundatieweg de snelheidslimiet te verlagen van 60 naar 30 km per uur;
 • -
  dat het in verband met het kruisen van werkverkeer met fietsverkeer gewenst is om op de Molendijkseweg (Molendijk – Olzendepolder) en op de Molenpolderweg (Molendijkseweg – Schelpkreek) een adviessnelheid in te stellen van 30 km per uur;
 • -
  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;
 • -
  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 15 januari 2015);
besluit:
Tot het tijdelijk, vanaf 15 maart tot 1 oktober 2015, instellen van:
 • -
  een gesloten verklaring voor alle verkeer en voetgangers op de toegang tot de buitendijk, door het plaatsen van borden C01 en C16, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de aansluiting Windgat-Karelpolderweg-Platte Bank;
 • -
  een gesloten verklaring voor (brom)fietsers op de Schelpkreek en het Windgat, door het plaatsen van borden C15, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  een gesloten verklaring voor (brom)fietsers, met uitzondering van omwonenden, op de Sint Pieterspolder, Inundatieweg (tussen de Koksedijk en de Noordelijke Parallelweg) en op de Kruisweg, door het plaatsen van borden C15 met onderbord ‘m.u.v. omwonenden’, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  een snelheidslimiet van 30 km per uur op de Olzendedijk (Zanddijk – Olzendepolder) en op de aansluiting Noordelijke Parallelweg-Kruisweg-Inundatieweg, door het plaatsen van borden A01-30/A02-30, aangevuld met bord J24 (waarschuwing voor (brom)fietsers op de rijbaan), zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  een adviessnelheid van 30 km per uur op de Molendijkseweg (Molendijk – Olzendepolder), en op de Molenpolderweg (Molendijkseweg – Schelpkreek), door het plaatsen van borden A04-30 en J24/J37, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990 en aangevuld met onderborden ‘kruisend werkverkeer’/‘kruisend fietsverkeer’.
en aanwijzen van:
de Nieuwlandse Binnendijk, tussen de Inundatieweg en de Eerste Vlietweg, als verplicht (brom)fietspad, door het plaatsen van borden G12a, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.
E.e.a. conform bijgevoegde tekening ZLRW-2014-01084 (d.d. 16-09-2014) van Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Middelburg, 27 januari 2015.
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
ing. P.M. van der Meulen,
afdelingshoofd Wegen