Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2015, 34189Vergunningen
Ministerie van Economische Zaken - Natuurbeschermingswet, ontwerpbeschikking (project Zeetoegang IJmond)
Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Natuurbeschermingswet van de Staatssecretaris van Economische Zaken ter inzage heeft gelegd.
 
De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot de aanleg en het gebruik van een nieuwe zeesluis te IJmuiden (het project Zeetoegang IJmond). De nieuwe zeesluis dient ter vervanging van de Noordersluis, welke zijn technische levensduur heeft bereikt. De aangevraagde sluis zal breder en langer zijn dan de Noordersluis. In de nieuwe zeesluis kunnen dan ook meer en grotere schepen worden geschut. Naast de scheepvaartfunctie, dient de zeesluis tevens als primaire waterkering voor een groot deel van Noordwest-Nederland.
 
Aanvrager: Minister van Infrastructuur en Milieu
Zaaknummer: 119189
 
Provinciale coördinatieregeling van toepassing
Op grond van artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden besluiten die nodig zijn ter verwezenlijking van het project Zeetoegang IJmond door de provincie Noord-Holland gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op grond van het vaststellingsbesluit van het inpassingsplan Zeetoegang IJmond van Gedeputeerde Staten van 22 september 2014 en het wijzigingsbesluit van 16 juni 2015. De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.31, derde lid, van de Wro van toepassing is.
 
Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken van 8 oktober 2015 tot 19 november 2015 ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem.
 
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Geef duidelijk aan als u niet wilt dat uw naam en adres bekend gemaakt worden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, t.a.v. de heer A. van der Ree, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.
Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken het contactformulier onder: http://www.odnzkg.nl/contact/contact/. Er wordt dan contact met u opgenomen.
 
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de beschikking wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Op de definitieve beschikking is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.