Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2015, 3401Verkeersbesluiten
Onderwerp: Verkeersbesluit aanwijzing e-laad plaatsen Rembrandtlaan Raamsdonksveer
Logo Geertruidenberg
Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het mandaatbesluit 2014.
Overwegende ten aanzien van het besluit
Vereiste van besluit
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Motivering
Uit het oogpunt van:
A het verzekeren van de veiligheid op de weg;
B het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
C het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
D het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.
Is het gewenst om een tweetal openbare parkeerplaatsen aan te wijzen als locatie voor het opladen van elektrische voertuigen.
Concreet betekent dit:
  • dat verkeersbesluit met kenmerk DVB14-10 hierbij op verzoek wordt ingetrokken;
  • dat door gemeente Geertruidenberg een verzoek is ingediend voor het plaatsen van een oplaadpaal en het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Rembrandtlaan ter hoogte van huisnummer 34 en 36 te Raamsdonksveer;
  • dat de benoeming geen ernstige inbreuk doet op het straatbeeld en/of groenvoorziening;
  • dat het genoemde wegvak in beheer is bij de gemeente.
  • dat voldoende is aangetoond dat er ter plaatse behoefte bestaat aan een oplaadpaal met parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen;
  • dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan o.a. minder geluidsoverlast;
  • dat de parkeerdruk in de directe omgeving toelaat dat er een parkeerplaats wordt aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen;
  • dat niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de treffen verkeersmaatregel een onduidelijke/onveilige verkeerssituatie zal ontstaan.
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd namens de korpschef van regio Zeeland - West Brabant, overleg is gepleegd met de operationeel commandant van politieteam Dongemond.
Besluit
  • 1.
    Door middel van het toepassen / plaatsen van verkeersbord E04 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met daaronder een onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen” een tweetal parkeerplaats bij de laadpaal aan de Rembrandtlaan ter hoogte van huisnummer 34 en 36 te Raamsdonksveer aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen;
  • 2.
    Intrekken van het verkeersbesluit met kenmerk DVB14-10.
Bij dit besluit behoort de volgende tekening:
•DVB15-01 SITUATIETEKENING
Raamsdonksveer, 20 januari 2015
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,
namens dezen,
H.H.A.M. de Jongh
clustermanager Buitenruimte
Rechtsvoorzieningen:
1.Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U dient dit bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van genoemd besluit niet.
Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
  • -
    naam en adres van de indiener;
  • -
    dagtekening;
  • -
    aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • -
    grond(en) van het bezwaar (motivering).
    • 2.
      Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 076-5311311) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.