Vastgesteld bestemmingsplan Schoenmakershoek, Etten-Leur
Logo Etten-Leur
Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 september 2015 het bestemmingsplan ‘Schoenmakershoek’ ongewijzigd heeft vastgesteld (NL.IMRO.0777.
0074SCHOENWEST-3001).
Het besluit tot vaststelling met de daarbij behorende stukken waaronder het raadsvoorstel, het bestemmingsplan ‘Schoenmakershoek’ ligt gedurende de periode van 15 oktober tot en met 26 november 2015 voor iedereen ter inzage in het informatiecentrum in het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetsite www.etten-leur.nl bij Inwoner > Plannen en (ver)bouwen> Bestemmingsplannen > Schoenmakershoek. Ook zijn het raadsbesluit en het bestemmingsplan ‘Schoenmakershoek’ raadpleegbaar op de landelijke internetsite www.ruimtelijke-plannen.nl.
Het bestemmingsplan ‘Schoenmakershoek’ heeft betrekking op de gronden ten oosten van de Leurse Haven tussen de Tuindersweg en de Lange Brugstraat. Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Landmanweg, Karmanstraat, Muldersweg, Landjuweel en de onbebouwde gronden (plan Schoenmakershoek-Oost). Het plangebied bevat tevens de bebouwing aan de noordzijde van de Lange Brugstraat tussen de Geerkade en de Landmanweg. De bestaande legale situatie en bestaande rechten zijn overgenomen in dit voorontwerp bestemmingsplan. Het plan voorziet niet in grootschalige herontwikkelingen. Voor (delen van) de percelen Lange Brugstraat 27, 29, 53-55 en 77 zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen.
Gedurende de periode van 16 oktober tot en met 26 november 2015 kan tegen het raadsbesluit van 28 september 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Schoenmakershoek’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan alsmede een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.
Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Etten-Leur, 14 oktober 2015
Naar boven