Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UitgeestStaatscourant 2015, 33171Vergunningen
Gemeente Uitgeest: verleende omgevingsvergunning (projectbesluit) Westergeest 83
Logo Uitgeest
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend dat een bouwvergunning is verleend voor de bouw van een brug over de Westergeestervaart achter het perceel Westergeest 83 te Uitgeest.
  
Inzage
De verleende bouwvergunning met bijbehorende stukken ligt met ingang van 2 oktober 2015 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage. De stukken kunnen geraadpleegd worden via:
- de landelijke website, www.ruimtelijkeplannen.nl;
- de website van de gemeente Uitgeest, www.uitgeest.nl;
- bij de publieksbalie van het gemeentehuis dat is gevestigd aan de Middelweg 28 te Uitgeest en is geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30-16.00 uur en donderdagavond van 18.30-20.00 uur.
Voor inzage op het gemeentehuis buiten deze openingstijden of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr Steven van Haastrecht van de afdeling Ruimte, via telefoonnummer 0251-361154.
Beroep
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, door het indienen van een beroepschrift. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:
 • 1.
  de naam en het adres van de indiener;
 • 2.
  de dagtekening;
 • 3.
  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;
 • 4.
  de gronden van het beroep.
 
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Wij verwijzen u naar de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
 
Voorlopige voorziening
Indien tegen dit besluit beroep is ingesteld, kan de voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist, gelet op de betrokken belangen. Voor de behandeling van dergelijke verzoeken is griffierecht verschuldigd.
 
Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Wij verwijzen u naar de genoemde site voor de precieze voorwaarden.