Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2015, 32954Overig
Ontwerpbesluit Wet geluidhinder – Zuidweg 11-15 in Rijpwetering
Logo Kaag en Braassem
De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem een ontwerpbesluit genomen om een hogere waarde vast te stellen vanwege het overschrijden van de voorkeurswaarde, op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh). Op basis van de Wgh dient bij het vaststellen van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies. Jan van Tol Ontwikkeling BV wil 14 nieuwe woningen realiseren op het voormalige bedrijventerrein van een timmerfabriek aan de Zuidweg 11-15 in Rijpwetering, gemeente Kaag en Braassem. De gevel van deze nieuwe woningen liggen in de geluidzone van de A4, Zuidweg, N445 en de HSL. De nieuwe woningen zullen geluidbelastingen ondervinden ten gevolge van dit (rail) verkeer.
Ter voorbereiding voor deze nieuwe woningen wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld met daar aan gekoppeld het besluit hogere waarde. Er is sprake van een gecoördineerde procedure; het ontwerpbestemmingsplan De Ripse Schans en bijbehorende omgevingsvergunning W20140253 liggen tegelijkertijd ter inzage. Op dit besluit is tevens de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van donderdag 1 oktober 2015 t/m woensdag 11 november 2015 in het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. U kunt de stukken inzien tijdens de werkdagen maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, op woensdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur en op vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.30.
Zienswijzen geven
U kunt tot en met woensdag 11 november 2015 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.
Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen:
  • de procedurekamer, tel. 071-4083117 (procedure)
  • de heer D. Baars, tel. 071-4083371 (inhoudelijk)
  • Klantenadviseur Ruimtelijke Ordening van de gemeente Kaag en Braassem, tel. 071-3327272 (ruimtelijke ordeningsaspecten)