Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2015, 32725Ruimtelijke plannen
Vaststelling “Omgevingsvisie 2015-2030”, Opsterland
Logo Opsterland
********************************************************************************************************************
Burgemeester en wethouders van Opsterland maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 21 september 2015 de “Omgevingsvisie 2015-2030” (NL.IMRO.0086.SVGovisie2015-0301) heeft vastgesteld. De Omgevingsvisie heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Opsterland.
Strekking van de Omgevingsvisie
De visie op basis van artikel 2.1. van de Wet ruimtelijke ordening heeft als doel de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente in beeld te brengen. Tal van maatschappelijke ontwikkelingen vroegen om een herijking van het beleid. Ontwikkelingen zoals de veranderende bevolkingssamenstelling, de verschraling van het voorzieningenniveau, de veranderingen in de zorg, de afgenomen vraag naar nieuwe woningen, de herstructurering van de landbouw hebben ingrijpende gevolgen voor het ruimtelijk beleid van de gemeente Opsterland.
Raadplegen Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie en het raadsbesluit liggen met ingang van 30 september 2015 bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag voor een ieder ter inzage. U kunt de digitale visie raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad “Structuurvisies”, waarna u de mogelijkheid heeft om het plan op te roepen via het invullen van de locatie, de naam van de visie of het planid-nummer. De digitale visie is eveneens raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.opsterland.nl (Inwoners / Wonen, (ver)bouwen en verhuizen / Ruimtelijke plannen / Ter inzage) door middel van een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Het is niet mogelijk om beroep dan wel bezwaar aan te tekenen tegen de Omgevingsvisie.
 
De Omgevingsvisie treedt in werking met ingang van 1 oktober 2015.
 
Beetsterzwaag, 30 september 2015