Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2015, 32053Overig

Ontwerp nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

KENNISGEVING KERNENERGIEWET

Vanaf 30 september tot en met 10 november 2015 ligt het ontwerp nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen ter inzage. Gedurende deze periode van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen over dit ontwerpprogramma indienen.

Achtergrond

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft voor de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) het ontwerp nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen opgesteld (verder: ontwerp nationale programma radioactief afval).

In het ontwerp nationale programma radioactief afval is het beleid rond het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen (hierna: radioactief afval) bij elkaar gezet en is de route naar eindberging geschetst. Ter ondersteuning van het ontwerp nationale programma radioactief afval zijn verschillende onderbouwende studies uitgevoerd. De verplichting tot het maken van het nationale programma radioactief afval vloeit voort uit de Europese richtlijn 2011/70/Euratom.

Radioactief afval en verbruikte splijtstoffen ontstaan bij verschillende toepassingen zoals de bereiding en het gebruik van medische isotopen, verschillende onderzoekstoepassingen, werkzaamheden in de gas- en olie-industrie en de opwekking van elektriciteit in een kerncentrale.

In Nederland wordt radioactief afval voor ten minste 100 jaar opgeslagen bij de Centrale Organisatie Voor radioactief Afval (COVRA) in Nieuwdorp, Zeeland. Na deze periode van bovengrondse opslag is geologische berging voorzien. Een keuze voor een locatie is de komende tientallen jaren niet aan de orde en komt dus ook niet in het ontwerp nationale programma radioactief afval terug.

Waar kunt u het ontwerp nationale programma inzien?

Het ontwerp nationale programma radioactief afval, inclusief onderbouwende studies, ligt vanaf 30 september 2015 tot en met 10 november 2015 ter inzage bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 te Den Haag (tijdens kantooruren).

De documenten zijn ook beschikbaar via de website van de ANVS: www.anvs.nl.

Hoe kunt u zienswijzen op het ontwerp nationale programma indienen?

U kunt zienswijzen op het ontwerp nationale programma radioactief afval indienen van 30 september 2015 tot en met 10 november 2015. U wordt verzocht daarbij aan te geven op welk deel van het programma u inspreekt en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.

Per e-mail:

Per e-mail kunnen zienswijzen worden ingediend bij Postbus.inspraakNP@anvs.nl onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp nationale programma radioactief afval’.

Schriftelijk:

Schriftelijk kunnen zienswijzen worden ingediend bij: ANVS, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp nationale programma radioactief afval’, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.

Mondeling:

Mondeling kunnen zienswijzen worden ingediend bij ‘Inspraakpunt nationale programma radioactief afval’, telefoon 070 – 348 73 64, op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Degene die zienswijzen inbrengt, kan verzoeken de door hem/haar vermelde persoonsgegevens niet openbaar te maken.

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

Aan de hand van de inspraakreacties en het toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage wordt bezien of het ontwerp nationale programma radioactief afval moet worden aangepast. Het eventueel aangepaste ontwerp nationale programma wordt dan aan de Tweede Kamer aangeboden. Na vaststelling door de Minister van IenM zal het nationale programma radioactief afval naar de Europese Commissie worden gezonden.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen over de inhoud van het nationale programma radioactief afval of over de inspraakprocedure? Dan kunt u een e-mail sturen naar Postbus.inspraakNP@anvs.nl onder vermelding van ‘nadere informatie nationale programma radioactief afval’. U kunt ook bellen met het Inspraakpunt nationale programma radioactief afval (telefoon 070 – 348 73 64). Dit kan op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.