Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenStaatscourant 2015, 3189Ruimtelijke plannen
(Gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Coevorden’ en ‘reactieve aanwijzing provincie Drenthe’.
Logo Coevorden
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden maakt op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 9 december 2014 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Coevorden’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Plangebied en inhoud bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan Buitengebied omvat het hele grondgebied van de gemeente Coevorden, met uitzondering van de kernen, recreatieterreinen en bedrijventerreinen en vervangt de bestemmingsplannen Buitengebied van de voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Sleen, Zweeloo en Oosterhesselen. Het bestemmingsplan omvat een algehele actualisatie en mogelijk ook herziening van de planologische regelingen voor alle percelen in het buitengebied van de gemeente Coevorden. Aanleiding voor deze actualisatie/herziening is het voldoen aan het gestelde in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening en het doorvertalen van beleidsvoornemens uit de Structuurvisie Coevorden en de Erfgoednota.
MER Structuurvisie Coevorden en bestemmingsplan Buitengebied Coevorden
Omdat de Stuctuurvisie Coevorden en het bestemmingsplan Buitengebied het kader bieden voor ontwikkelingen die mogelijk (grote) negatieve milieueffecten kunnen hebben is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. In het MER zijn eventuele effecten op het milieu inzichtelijk gemaakt. Voor de Natura 2000 gebieden is tevens een passende beoordeling uitgevoerd. Het ontwerp-MER heeft in januari/februari 2013 samen met het ontwerp van de Structuurvisie Coevorden en het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Coevorden ter inzage gelegen. Het MER en het door de commissie m.e.r. uitgebrachte advies hebben ertoe geleid dat het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied op onderdelen is aangepast.
Gewijzigde vaststelling
Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het betreft vooral wijzigingen die naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen zijn aangebracht en ambtshalve wijzigingen. Ook zijn wijzigingen aangebracht naar aanleiding van diverse op 9 december 2014 door de gemeenteraad aangenomen amendementen.
Voor de wijzigingen wordt verwezen naar het desbetreffende gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Coevorden’, alsmede naar het raadsbesluit inclusief de ‘Nota Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Coevorden’ die als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd.
Reactieve aanwijzing provincie Drenthe
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben bij besluit van 15 januari 2015 een reactieve aanwijzing als bedoeld in artikel 4.2 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening gegeven op een onderdeel van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Coevorden’ i.c. ten aanzien van de aan de composteerinrichting aan de Berkmeerweg te Dalerpeel toegekende bestemming “Bedrijf”. De reactieve aanwijzing heeft tot gevolg dat de bestemming “Bedrijf” v.w.b. genoemde locatie aan de Berkmeerweg te Dalerpeel, kadastraal bekend sectie N, nr. 478 niet in stand blijft.
Wanneer en waar kunt u het bestemmingsplan en de reactieve aanwijzing inzien?
Het bestemmingsplan, het raadsbesluit, de ‘Nota Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Coevorden’ (met daarin de aanpassingen n.a.v. de zienswijzen en de ambtshalve aanpassingen) kunnen worden ingezien van dinsdag 3 februari 2015 tot en met maandag 16 maart 2015 tijdens de openingsuren van het Klantcontactcentrum in het Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden. Het aanwijzingsbesluit van de provincie ligt tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter inzage.
Na telefonische afspraak is inzage in de stukken buiten openingstijden mogelijk. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
U kunt het bestemmingsplan en de reactieve aanwijzing van de provincie digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Een belanghebbende:
  • die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij in een eerder stadium geen zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • die het niet eens is met de bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen;
  • die het niet eens is met het aanwijzingsbesluit van de provincie
kan van dinsdag 3 februari 2015 tot en met maandag 16 maart 2015 beroep instellen tegen de bovengenoemde besluiten bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het aanwijzingsbesluit van de provincie treedt in werking op het moment van bekendmaking.
Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit mag worden uitgevoerd zolang niet een nieuw besluit is genomen, of door de Raad van State anders is beslist. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u, zolang er nog geen definitieve uitspraak over uw beroep is, bij afzonderlijke brief een voorlopige voorziening vragen aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking wordt dan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Het is overigens verstandig om, voordat u beroep indient, informatie te vragen bij de gemeente. Daar kan men u precies vertellen hoe het betreffende besluit tot stand is gekomen. U kunt hiervoor terecht bij het Klantcontactcentrum in het Hof van Coevorden. Daar kunt u tevens informatie krijgen over het indienen van een beroepschrift en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Coevorden, 2 februari 2015
Het college van B&W voornoemd,
B.J. Bouwmeester,
burgemeester
Mr. M.N.J. Broers
secretaris