Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2015, 31855Ruimtelijke plannen
Vaststelling bestemmingsplan ‘Verplaatsing monument Parallelweg, Kesteren’
Logo Neder-Betuwe
Burgemeester en wethouders maken bekend, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, dat voor een ieder ter inzage ligt, het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 september 2015 vastge­stelde bestemmingsplan ‘Verplaatsing monument Parallelweg, Kesteren’.
Dit bestemmingsplan beoogt de verplaatsing van het gemeentelijke monument, voorheen Medelsestraat 18 te Echteld, naar de locatie Parallelweg 73 te Kesteren. 
 
Het plan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan dat ter inzage lag.
Inzageperiode: 24 september 2015 t/m 4 november 2015.
Inzageplaatsen:
Schriftelijk beroep: tijdens inzagetermijn en mogelijk door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpplan bij de gemeenteraad kenbaar maakten, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijker­wijs niet in staat zijn geweest; adres: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven.
In werking treding: Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt een besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.