Verordening op de beroepsprofielen

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, tweede lid, aanhef en onderdeel k van de Wet op het accountantsberoep;

Stelt de volgende verordening vast:

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

aan assurance verwante opdracht:

aan assurance verwante opdracht als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de ledengroepen;

aantekening:

de aantekening, bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de wet;

accountant:

een accountant als bedoeld in artikel 1 van de wet;

accountant in business:

een accountant in business als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de ledengroepen;

accountantsregister:

het accountantsregister, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de wet;

assurance-opdracht:

assurance-opdracht als bedoeld in artikel 1, onderdeel f van de Verordening inzake onafhankelijkheid bij assurance-opdrachten;

CEA:

de Commissie eindtermen accountantsopleiding, bedoeld in artikel 49, eerste lid, van de wet;

eindtermen:

de eindtermen, bedoeld in artikel 49, tweede lid, onderdeel a, van de wet;

intern accountant:

een intern accountant als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de ledengroepen;

openbaar accountant:

een openbaar accountant als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de ledengroepen;

overheidsaccountant:

een overheidsaccountant als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de ledengroepen;

overige opdracht:

overige opdracht als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de ledengroepen;

wet:

de Wet op het accountantsberoep.

Artikel 2

De beroepsprofielen als bedoeld in artikel 19, tweede lid, onderdeel k van de wet bestaan uit de volgende onderdelen:

 • a. het werkterrein en de werkzaamheden van de accountant;

 • b. de kerncompetenties van de accountant; en

 • c. de opleiding tot accountant.

HOOFDSTUK 2 HET WERKTERREIN EN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE ACCOUNTANT

Artikel 3

 • 1. Een accountant kan werkzaam zijn als:

  • a. openbaar accountant;

  • b. intern of overheidsaccountant; of

  • c. accountant in business.

 • 2. De kenmerkende werkzaamheden van accountants omvatten:

  • a. het verschaffen van zekerheid over financiële en niet-financiële bedrijfseconomische informatie;

  • b. het controleren, beoordelen en opstellen van financiële en niet-financiële bedrijfseconomische informatie;

  • c. het verrichten van specifieke onderzoeken; en

  • d. het verlenen van adviesdiensten op het terrein van accountancy.

 • 3. De in het vorige lid bedoelde informatie betreft met name, maar is niet beperkt tot, financiële en niet-financiële bedrijfseconomische informatie.

HOOFDSTUK 3 KERNCOMPETENTIES VAN DE ACCOUNTANT

Artikel 4

Een accountant kan als beginnend beroepsbeoefenaar:

 • a. Zelfstandig richting en uitvoering geven aan assurance-opdrachten, aan assurance verwante opdrachten en aan overige opdrachten, zoals adviesopdrachten;

 • b. Rekenschap geven van de maatschappelijke rol van de accountant, hiernaar in overeenstemming met de fundamentele beginselen, genoemd in de Verordening gedrags-en beroepsregels accountants, handelen en daarbij het algemeen belang voorop stellen;

 • c. In zijn beroepsuitoefening de vereiste professioneel-kritische instelling toepassen om tot zelfstandige en professionele oordeelsvorming te komen;

 • d. In zijn beroepsuitoefening de eigen grenzen en beperkingen onderkennen en waar nodig hulp van andere deskundigen of experts inschakelen;

 • e. Verantwoording afleggen over het eigen functioneren als accountant;

 • f. Veranderingen in het vakgebied en het beroep inclusief de maatschappelijke implicaties hiervan, tijdig signaleren, analyseren naar relevantie, bespreken met vakgenoten en niet-vakgenoten en zo nodig toepassen;

 • g. Door het toepassen van verschillende methoden en technieken, zelfstandig een methodologisch verantwoord onderzoek uitvoeren op een deelgebied van de accountancy;

 • h. De waarde of de bruikbaarheid en beperkingen van een onderzoek op het vakgebied taxeren;

 • i. De relatie met een opdrachtgever goed onderhouden en adequaat anticiperen op de behoeften en verwachtingen van interne en externe gebruikers van professionele diensten van accountants;

 • j. Analytisch denken, strategisch denken en logisch redeneren;

 • k. Helder, begrijpelijk en overtuigend communiceren in woord en geschrift;

 • l. In zijn beroepsuitoefening, al dan niet als projectmanager, leiding geven aan individuen en een team, waaronder ook als coach of mentor van beroepsbeoefenaren of toekomstige beroepsbeoefenaren optreden; en.

 • m. In verschillende rollen en omstandigheden constructief en verbindend samenwerken binnen een team of met andere professionals.

HOOFDSTUK 4 DE OPLEIDING TOT ACCOUNTANT

Artikel 5

De opleiding tot accountant leidt op tot een beroepsbeoefenaar die in staat is te voldoen aan de eisen die de maatschappij en de wet- en regelgeving voor accountants aan de uitoefening van het beroep stelt.

Artikel 6

De opleiding tot accountant onderscheidt naar accountants die in het accountantsregister worden ingeschreven met aantekening en accountants die zonder aantekening worden ingeschreven.

Artikel 7

 • 1. De opleiding tot een accountant die in het accountantsregister met aantekening wordt ingeschreven met de beroepstitel Accountant-Administratieconsulent, is tevens een opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel b, of het tweede lid, onderdeel b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en een postinitiële opleiding volgend op de hiervoor bedoelde opleiding.

 • 2. De opleiding tot een accountant die in het accountantsregister zonder aantekening wordt ingeschreven met de beroepstitel Accountant-Administratieconsulent, is tevens een opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel a, of het tweede lid, onderdeel a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en een postinitiële opleiding volgend op de hiervoor bedoelde opleiding.

 • 3. De opleiding tot een accountant die in het accountantsregister met aantekening wordt ingeschreven met de beroepstitel Registeraccountant, is tevens een opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel b en een postinitiële opleiding volgend op de hiervoor bedoelde opleiding.

 • 4. De opleiding tot een accountant die in het accountantsregister zonder aantekening wordt ingeschreven met de beroepstitel Registeraccountant, is tevens een opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel a en een postinitiële opleiding volgend op de hiervoor bedoelde opleiding.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 8

1. De verordening op het beroepsprofiel AA wordt ingetrokken.

2. De verordening op het beroepsprofiel van de registeraccountant wordt ingetrokken.

Artikel 9

De Verordening op het beroepsprofiel AA en de Verordening op het beroepsprofiel van de registeraccountant zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van deze verordening, blijven van toepassing op de eindtermen welke voor de inwerkingtreding van deze verordening door de CEA zijn vastgesteld.

Artikel 10

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin deze is gepubliceerd.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de beroepsprofielen.

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants.

Goedgekeurd bij besluit van de Minister van Financiën van 15 september 2015, nr. 2015-0000009425

Naar boven