Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardStaatscourant 2015, 31666Verkeersbesluiten
Gemeente Nissewaard - Verkeersbesluit aanleg elektrisch oplaadpunt – Hannie Schafstraat, Spijkenisse
Logo Nissewaard
Verkeersbesluit
In het parkeervak nabij Hannie Schafstraat 22 in Spijkenisse wordt een openbare laadvoorziening aangelegd. Het parkeervak wordt gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van het bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990, met onderbord met daarop de tekst: “opladen elektrische voertuigen”, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening nummer 99-61-1019.
Waarom is dit besluit genomen?
 • De gemeente Nissewaard wil, samen met de andere gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond, de uitstoot van CO2 met 40% verminderen in 2025.
 • De gemeente Nissewaard stimuleert het gebruik van elektrisch voertuigen omdat deze bijdragen aan minder CO2 uitstoot, schonere lucht en minder geluidsoverlast.
 • Een bewoner van Petronella Brugsmastraat in Spijkenisse heeft een verzoek ingediend om een openbare laadvoorziening in de openbare ruimte te realiseren nabij de woning;
 • De laadpaal kan niet op het eigen erf gerealiseerd worden.
 • De gemeente Nissewaard is eigenaar en beheer van het genoemde parkeervak.
 • Het parkeervak zoals weergeven op de bijgevoegde tekening is de meest geschikte nabij gelegen locatie om gereserveerd parkeervak voor elektrische voertuigen te realiseren, zoals bepaald is in Beleidsregels voor laadpunten elektrische auto's Spijkenisse.
 • De aanvraag is voorgelegd aan de ambtelijke verkeerscommissie, waarin een vertegenwoordiger van de korpschef als bedoeld in artikel 24 van het BABW zitting heeft. De commissie heeft ons unaniem geadviseerd om bovenstaand verkeersbesluit te nemen.
Datum besluit
Woensdag 23 september 2015.
Ingangsdatum
Dit besluit treedt in werking zodra het bord E4 met onderbord geplaatst is.
Ondertekening
Burgemeester en wethouders van Nissewaard,
namens dezen,
 
 
de teamcoördinator van het team Regie & Beheer
A. Burki
 
Bezwaar
U kunt tegen dit besluit binnen 6 weken bezwaar maken. Doe dat per brief. Vermeld daarin:
 • de datum van de brief
 • uw naam en adres
 • uw bezwaren
 • het nummer van de Staatscourant van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).
 
Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar:
Gemeente Nissewaard
het college van burgemeester en wethouders
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse
 
Als u bezwaar maakt kunt u om uitstel van dit besluit vragen. Dit heet een voorlopige voorziening. U dient hiervoor een verzoek in bij:
de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam
 
U kunt het verzoek ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig.
Let op! Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld.
 
Bijlage situatietekening nummer 99-61-1019 zoals genoemd in dit besluit