Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2015, 31623Verkeersbesluiten
B E K E N D M A K I N G
Logo Edam-Volendam
Burgemeester en wethouders der gemeente Edam-Volendam;
gelet op het bepaalde in artikel 15, eerste lid en artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
overwegende:
dat een verzoek is ingediend voor het plaatsen van een oplaadpaal en het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op het parkeerterrein aan het Vrouwenzand;
dat door aanvrager voldoende is aangetoond dat er ter plaatse behoefte bestaat aan een oplaadpaal met 2 parkeerplaatsen voor het opladen van dit soort voertuigen;
dat in deze behoefte niet kan worden voorzien door reeds aanwezige oplaadpalen in de nabije omgeving of door parkeer- en oplaadmogelijkheden op eigen terrein;
dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;
dat de parkeerdruk in de directe omgeving toelaat dat er 2 parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen;
dat dit besluit bijdraagt aan het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het voorkomen of beperken van hinder, overlast en schade door het verkeer;
dat de parkeerplaatsen onderdeel uitmaken van een weg die onder beheer is van de gemeente;
dat overleg heeft plaatsgevonden met de gemachtigde van de korpschef van politie, waarbij te kennen is gegeven dat met het voorgestelde verkeersbesluit wordt ingestemd;
b e s l u i t e n:
Twee parkeerplaatsen bij de laadpaal op het parkeerterrein aan het Vrouwenzand, als aangeduid op de bij dit besluit behorende tekening, aan te wijzen als parkeerplaatsen voor alleen het opladen van elektrische voertuigen;
dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord met daarop de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’.
Edam-Volendam, september 2015
Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
Namens dezen,
Het hoofd van de afdeling VROM,
R.H. de Boer
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze publicatie, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 180, 1130 AD Volendam.
Daarnaast kan op grond van artikel 8.81 van genoemde wet, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de voorzieningenrechter te Haarlem worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.