Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OostzaanStaatscourant 2015, 3101Vergunningen

Logo Oostzaan
Ontwerp omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen De Haal 94, Oostzaan

Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met het IDN NL.IMRO.0431.OP2014003011-0301 tezamen met de door de raad afgegeven ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ter inzage liggen. De ontwerp omgevingsvergunning betreft het perceel De Haal 94 te Oostzaan en voorziet in de realisatie van een bedrijfswoning in de voormalige showroom.

Inzage: De ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) met bijbehorende stukken kunnen met ingang van 5 februari 2015 gedurende een periode van 6 weken worden ingezien in het gemeentehuis van Oostzaan aan de Kerkbuurt 4 te Oostzaan en kan in onderstaande stukken geraadpleegd worden:

Zienswijzen: Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging (van 5 februari 2015 tot 18 maart 2015) kan een ieder schriftelijk zienswijzen tegen het ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, Postbus 20, 1530 AA Wormer. Dit kan ook mondeling op afspraak met de heer A.Warmenhoven van het taakveld Gebiedsontwikkeling, telefoon: 075-651 21 00.