Rectificatie ontwerpbestemmingsplan “Brugstraat 9a”
Logo Someren
Abusievelijk stond in de publicatie van 10 september 2015 namens burgemeester en wethouders van de gemeente Someren niet de duur van de ter inzage legging van het bestemmingsplan Brugstraat 9a vermeld. Volledigheidshalve melden wij u dat het bestemmingsplan Brugstraat 9a met ingang van 11 september 2015 voor een periode van zes weken ter inzage ligt.
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 11 september 2015 het ontwerpbestemmingsplan
“Brugstraat 9a” voor een periode van zes weken ter inzage ligt.
Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling op het perceel kadastraal bekend gemeente Someren, sectie H, nummer 2339. voor het realiseren van de aanduiding Wonen plus binnen de huidige bestemming Wonen.
Stukken ter inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02013007-OW01. Via onze website www.someren.nl wordt u doorgelinkt naar de vindplaats op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan de gemeenteraad
van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze
dient een afspraak te worden gemaakt. U kunt hiervoor contact opnemen met het KCC, telefoonnummer (0493) 494 888.
Burgemeester en wethouders van Someren, 10 september 2015
Naar boven