Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2015, 3068Besluiten van algemene strekking

Inkomstenbelasting. Lijfrenten en periodieke uitkeringen. Wijziging van het besluit van 13 juni 2012, BLKB2012/283M

27 januari 2015

nr. BLKB2015/54M

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit over de lijfrenten en periodieke uitkeringen van 13 juni 2012, nr. BLKB2012/283M. De wijziging betreft het opnemen van het besluit van 3 februari 2014, nr. BLKB2014/195M. Daarnaast is opgenomen dat de goedkeuringen uit het besluit van 3 februari 2014 ook gelden voor de vertraagde uitvoering van automatische premie-incasso’s in de tweede helft van december 2014.

Het besluit van 13 juni 2012, nr. BLKB 2012/283M wordt gewijzigd als volgt.

ARTIKEL I

A

In ‘1. Inleiding’ wordt na de eerste alinea een nieuwe alinea ingevoegd, luidende:

De goedkeuringen uit het besluit van 3 februari 2014, BLKB 2014/195M (Vertraagde automatische premie-incasso’s eind 2013 als gevolg van de invoering van de SEPA) zijn in dit besluit opgenomen. Met deze goedkeuringen worden ongewenste fiscale gevolgen voorkomen voor te late betalingen van premies voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen als gevolg van de invoering van de SEPA. In dit besluit is nieuw opgenomen dat deze goedkeuringen ook gelden voor de vertraagde invoering van de automatische premie-incasso’s in de tweede helft van december 2014.

B

In ‘1. Inleiding’ wordt in de vierde alinea (nieuw) na het vijfde gedachtestreepje van de opsomming een gedachtestreepje ingevoegd, luidende:

  • Vertraagde automatische premie-incasso’s eind 2013 en 2014 als gevolg van de invoering van de SEPA (2.7);

C

Na paragraaf 2.6 wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd, luidende:

2.7 Vertraagde automatische premie-incasso’s eind 2013 en 2014 als gevolg van de invoering van de SEPA

In 2014 is het Nederlandse betalingssysteem overgegaan op de Single Euro Payments Area, de SEPA. Dit Europese betalingssysteem vereist dat bankrekeningnummers worden omgezet naar IBAN-rekeningnummers. In de praktijk is gebleken dat in de tweede helft van december 2013 aangeboden automatische premie-incasso's in een aantal gevallen sterk vertraagd zijn uitgevoerd als gevolg van de omzetting naar IBAN-rekeningnummers. Daardoor zijn betalingen voor onder andere lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen pas begin januari 2014 afgeschreven van de rekeningen van de betreffende belastingplichtigen. Deze vertraagde afschrijvingen hebben het niet-beoogde gevolg dat de betalingen fiscaal in beginsel in aanmerking moeten worden genomen in 2014. Bovendien heeft de afschrijving in 2014 gevolgen voor de hoogte van de rendementsgrondslag van box 3 op 1 januari 2014. Deze gevolgen zijn in deze situatie niet wenselijk.

Mede omdat de omzetting van de bankrekeningnummers uiteindelijk is uitgesteld tot augustus 2014 kan de invoering ook nog gevolgen hebben voor de automatische premie-incasso’s in de tweede helft van december 2014. Ook deze gevolgen zijn niet wenselijk. Daarom keur ik met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen het volgende goed.

Goedkeuringen

Ik keur goed dat in de hiervoor beschreven situatie van vertraagde uitvoering van automatische premie-incasso’s voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in de tweede helft van december 2013 of 2014, de betalingen geacht kunnen worden te zijn gedaan op de overeengekomen incassodatum in 2013 dan wel 2014. Deze goedkeuring brengt mee dat de betreffende premiebetalingen in 2013 c.q. in 2014 voor aftrek in aanmerking kunnen komen.

Daarnaast keur ik goed dat de berekening van de rendementsgrondslag van box 3 op 1 januari 2014 plaatsvindt alsof de automatische premie-incasso’s voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben plaatsgevonden in december 2013. Ditzelfde geldt voor de berekening van de rendementsgrondslag op 1 januari 2015. Hierbij worden de automatische premie-incasso’s geacht te hebben plaatsgevonden in december 2014.

Voorwaarde

Deze premiebetalingen voor lijfrenten of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden in 2014 c.q. 2015 niet nogmaals als betaalde premie in aanmerking genomen.

Uitvoering

In overleg met de brancheverenigingen van deze productaanbieders is overeengekomen dat zij de betalingen zoveel mogelijk met inachtneming van deze goedkeuring zullen renseigneren. De Belastingdienst kan dan daarmee rekening houden en de klanten van de productaanbieders kunnen er bij hun aangifte inkomstenbelasting 2013 van uitgaan dat de premie in 2013 in aanmerking kan worden genomen.

Belastingplichtigen zullen wel zelf in hun aangifte inkomstenbelasting voor box 3 een correctie moeten aanbrengen. Zij kunnen dat doen door in de aangifte inkomstenbelasting 2014 het bedrag van één of meer van de niet vrijgestelde bezittingen te verlagen met deze premie. Deze handelswijze geldt ook voor premiebetalingen die zien op het jaar 2014.

Kapitaalverzekeringen

De vertraagde incasso of betaling voor kapitaalverzekeringen, kapitaalverzekeringen eigen woning, spaarrekeningen eigen woning en beleggingsrechten eigen woning heeft geen fiscale gevolgen voor de contractueel vastgelegde betalingen. Zie hierover paragraaf 3.5.4 in het Verzamelbesluit Kapitaalverzekeringen (besluit van 6 december 2014, nr. BLKB 2014/1763M).

ARTIKEL II

Het besluit van 3 februari 2014, nr. BLKB2014/195M is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdeel C, terugwerkt tot en met 1 januari 2013.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 27 januari 2015

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze T.W.M. Poolen Lid van het managementteam Belastingdienst