Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sociaal Economische RaadStaatscourant 2015, 30096Overig

Uitnodiging benoemingsrecht Sociaal Economische Raad

De algemeen secretaris van de sociaaleconomische Raad maakt bekend dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de raad overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, zevende lid, van de Wet op de sociaaleconomische Raad juncto artikel 9, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 september 1959 (Stb. 343) advies heeft gevraagd over de vraag of er grond bestaat wijziging aan te brengen in de aanwijzing van organisaties van ondernemers en van werknemers, welke gerechtigd zijn tot het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de sociaaleconomische Raad, alsmede over het aantal leden dat elk van de aan te wijzen organisaties mag benoemen, zulks in verband met de op 1 april 2016 aanvangende nieuwe zittingsperiode van de raad.

Organisaties als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wet op de sociaaleconomische Raad, die wensen te worden aangewezen om een of meer leden van de raad te benoemen, worden uitgenodigd daarvan uiterlijk 14 oktober 2015 schriftelijk mededeling te doen aan de directeur Bestuurszaken van de sociaaleconomische Raad, Postbus 90405, 2509 LK te Den Haag. De aanwijzing voor het verlangde aantal zetels zal geschieden in overeenstemming met het Besluit beleidsregels representativiteit organisaties van de raad. Dit besluit bevat onder meer de criteria om van organisaties van ondernemers en van werknemers de representativiteit te bepalen ten behoeve van de samenstelling van publiekrechtelijke colleges op centraal niveau.