Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BussumStaatscourant 2015, 29687Vergunningen
Verleende omgevingsvergunning met planologische afwijking Herenstraat 6A
Logo Bussum
Omgevingsvergunning met planologische afwijking Herenstraat 6A te Bussum
 
Burgemeester en wethouders van Bussum maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het maken van een muurdoorbraak tussen 2 panden en wijzigen vergunning Brandveilig gebruik op het perceel Herenstraat 6A te Bussum.
Omgevingsvergunning
Het gaat om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en Brandveilig gebruik.
De ontwerp-omgevingsvergunning heeft, met bijbehorende stukken, ter inzage gelegen van donderdag 23 juli 2015 tot en met woensdag 2 september 2015. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen naar voren gebracht.
 
Besloten is de gevraagde vergunning te verlenen. De verzenddatum van de vergunning is 7 september 2015. De vergunning is verleend met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3˚ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
 
Ter inzage
Vanaf 7 september 2015 ligt de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter inzage.
U kunt de omgevingsvergunning inzien:
  • -
    op het gemeentehuis bij de balie van de afdeling Vergunningen en Handhaving, geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur, Brinklaan 35 in Bussum;
  • -
    via de website www.bussum.nl, zoeken onder ‘Plannen en projecten’;
  • -
Beroep
Tegen de omgevingsvergunning kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt aan de aanvrager beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Midden Nederland, sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Beroep is alleen mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Naast het instellen van beroep is het, in spoedeisende gevallen, mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de bij de Rechtbank Midden Nederland, sector bestuursrecht. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.
 
Bussum, 10 september 2015