Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemStaatscourant 2015, 29412Vergunningen
Verleende omgevingsvergunning Apeldoornseweg 1G
Logo Hattem
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit brandveilig gebruik voor het oprichten van een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang op de locatie Apeldoornseweg 1G (eerder gepubliceerd onder Veenburgerweg 1G) te Hattem.
 
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 september 2015 voor zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis bij de balie Vergunningverlening & Handhaving. U kunt via de website van de gemeente www.hattem.nl of telefonisch (038) 443 16 16 een afspraak maken.
 
De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.