Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeverwijkStaatscourant 2015, 29375Vergunningen
Omgevingsvergunning “Woning Creutzberglaan 173a” in de gemeente Beverwijk
Logo Beverwijk
Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het project oprichten van een woning aan de Creutzberglaan 173a in de gemeente Beverwijk.
De aanvraag ziet op de volgende omgevingsvergunningplichtige activiteiten:
  • -
    Bouwen
  • -
    Handelen in strijd met de ruimtelijke ordening
Het project heeft betrekking op de realisatie van een woning op het perceel Creutzberglaan 173 te Beverwijk. Dit perceel is een afsplitsing van het perceel Creutzberglaan 173, waar reeds een woning is gerealiseerd na beëindiging van een aldaar gevestigd agrarisch bedrijf.
Beroep
Vanaf vrijdag 11 september ligt het besluit met bijbehorende bescheiden gedurende zes weken ter inzage. Aangezien afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, vangt de beroepstermijn aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. De beroepstermijn vangt derhalve aan op zaterdag 12 september 2015 en duurt tot en met Vrijdag 23 oktober2015. Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend dan wel belanghebbenden die redelijkerwijze niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de rechtbank Haarlem. In uw beroepschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepsschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift wordt griffierecht in rekening gebracht. Het is mogelijk om gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening (verzoek om schorsing) in te dienen bij de rechtbank. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Raadplegen besluit
Het projectgebied en de kennisgeving van het besluit is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (tabblad Bestemmingsplannen). Het identificatienummer van het besluit is NL.IMRO.0375.OVCreutzbl173a-VG01. Op werkdagen is het besluit met alle bijbehorende stukken in te zien bij het Centraal Publieksbureau van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48 te Beverwijk. Het Centraal Publieksbureau is geopend op donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op dinsdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en op overige werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Verdere verloop procedure
Het besluit treedt in werking op de dag direct na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt echter niet als er een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de rechtbank wordt gedaan, waarvoor ook griffierecht verschuldigd is. Na een uitspraak van de rechter is nog hoger beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beverwijk, 9 september 2015
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk