Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)Staatscourant 2015, 2919Overig

Autorisatiebesluit Academisch Medisch Centrum, Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

Datum: 24 januari 2014

Kenmerk: 2014-0000039404

In het verzoek van 5 september 2013, 2013-0000532256, heeft het Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de gezondheidszorgverlening aan patiënten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.3 van de Wet basisregistratie personen en artikel 39 van het Besluit basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. het academisch ziekenhuis:

het Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam;

b. de Wet BRP:

de Wet basisregistratie personen;

c. het Besluit BRP:

het Besluit basisregistratie personen;

d. de basisregistratie personen:

de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;

e. de systematische verstrekking:

de systematische verstrekking, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

f. de systeembeschrijving:

de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1 van het Besluit BRP;

g. de persoonslijst:

de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet BRP;

h. de ingeschrevene:

de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet BRP;

i. autorisatietabelregel:

de tabel ten behoeve van de systematische verstrekking van gegevens;

j. de verstrekking van gegevens op verzoek:

de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP;

k. het Agentschap BPR:

het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Paragraaf 2. De verstrekking van gegevens op verzoek aan het academisch ziekenhuis

Artikel 2

 • 1. Aan het academisch ziekenhuis wordt op zijn verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat is opgenomen in bijlage I of II bij dit besluit.

 • 2. Het academisch ziekenhuis verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage I bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de gezondheidszorgverlening aan patiënten en het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over:

  • a. patiënten;

  • b. wettelijk vertegenwoordigers van een patiënt of personen die gemachtigd zijn namens een patiënt op te treden, of

  • c. voormalige patiënten in verband met de verlening van nazorg.

 • 3. Het academisch ziekenhuis verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage III bij dit besluit, indien de gegevensverstrekking noodzakelijk is voor genealogisch onderzoek in het kader van klinisch genetische zorg, waaruit een erfelijkheidsadvisering ten behoeve van de patiënt voortvloeit, en het verzoek gericht is op de verstrekking van gegevens over

  • a. de patiënt;

  • b. de ouders of kinderen van de patiënt;

  • c. de huidige dan wel voormalige echtgenoot of geregistreerd partner van de patiënt.

 • 4. Aan het academisch ziekenhuis worden geen gegevens verstrekt, indien een of meer van de gegevens waarvan het academisch ziekenhuis bij zijn verzoek gebruik heeft gemaakt, niet is opgenomen in bijlage I of II bij dit besluit.

Paragraaf 3. Overige verstrekkingen aan het academisch ziekenhuis

Artikel 3

 • 1. Indien een verstrekking aan het academisch ziekenhuis op grond van dit besluit een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek.

 • 2. De verstrekking van gegevens aan het academisch ziekenhuis die op grond van dit besluit plaatsvindt, bevat geen gegeven waarbij “indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” is vermeld.

 • 3. Indien aan het academisch ziekenhuis gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 4

 • 1. Het academisch ziekenhuis verstrekt aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.

 • 2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:

  • a. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van het academisch ziekenhuis;

  • b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de taak van het academisch ziekenhuis;

  • c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van het academisch ziekenhuis.

Artikel 5

Het besluit van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties van 24 november 2011, BPR2010/53192, wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang 24 januari 2014 en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

Het besluit en de bijlage[n] bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 24 januari 2014,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, G.M. Keijzer-Baldé Directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

BIJLAGE I

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.20

Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

01.03.20

Geboorteplaats persoon

01.03.30

Geboorteland persoon

01.04.10

Geslachtsaanuiding

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

   

51

PERSOON

   

51.02.10

Voornamen persoon

51.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

51.02.40

Geslachtsnaam persoon

51.03.10

Geboortedatum persoon

   

02

OUDER1

   

02.01.10

A-nummer ouder1

02.02.10

Voornamen ouder1

02.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40

Geslachtsnaam ouder1

   

03

OUDER2

   

03.01.10

A-nummer ouder2

03.02.10

Voornamen ouder2

03.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40

Geslachtsnaam ouder2

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

   

06

OVERLIJDEN

   

06.08.10

Datum overlijden

06.08.20

Plaats overlijden

   

07

INSCHRIJVING

   

07.69.10

Gemeente waar de persoonskaart zich bevindt

07.70.10

Indicatie geheim

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.10

Gemeente van inschrijving

08.10.20

Gemeentedeel

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

Straatnaam

08.11.15

Naam openbare ruimte

08.11.20

Huisnummer

08.11.30

Huisletter

08.11.40

Huisnummertoevoeging

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

Postcode

08.11.70

Woonplaatsnaam

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10

Locatiebeschrijving

08.13.10

Land adres buitenland

08.13.30

Regel 1 adres buitenland

08.13.40

Regel 2 adres buitenland

08.13.50

Regel 3 adres buitenland

   

58

VERBLIJFPLAATS

   

58.09.10

Gemeente van inschrijving

58.10.20

Gemeentedeel

58.10.30

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

Straatnaam

58.11.15

Naam openbare ruimte

58.11.20

Huisnummer

58.11.30

Huisletter

58.11.40

Huisnummertoevoeging

58.11.50

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

Postcode

58.11.70

Woonplaatsnaam

58.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10

Locatiebeschrijving

   

09

KIND

   

09.01.10

A-nummer kind

09.03.10

Geboortedatum kind

   

11

GEZAGSVERHOUDING

   

11.32.10

Indicatie gezag minderjarige

11.33.10

Indicatie curateleregister

11.82.10

Gemeente waar de gegevens over gezagsverhouding aan het document ontleend zijn

11.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over gezagsverhouding ontleend zijn

BIJLAGE II

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

01.03.20

Geboorteplaats persoon

01.03.30

Geboorteland persoon

01.04.10

Geslachtsaanduiding

   

02

OUDER1

   

02.01.10

A-nummer ouder1

02.03.10

Geboortedatum Ouder1

   

52

OUDER1

   

52.01.10

A-nummer ouder1

52.03.10

Geboortedatum ouder1

   

03

OUDER2

   

03.01.10

A-nummer ouder2

03.03.10

Geboortedatum Ouder2

   

53

OUDER2

   

53.01.10

A-nummer ouder2

53.03.10

Geboortedatum oude2

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.20

Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.30

Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

   

55

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

55.03.20

Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

55.03.30

Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

55.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

   

06

OVERLIJDEN

   

06.08.10

Datum overlijden

06.08.20

Plaats overlijden

06.08.30

Land overlijden

   

07

INSCHRIJVING

   

07.69.10

Gemeente waar de persoonskaart zich bevindt

07.70.10

Indicatie geheim

07.80.10

PK-gegevens volledig mee geconverteerd

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.10

Gemeente van inschrijving

08.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

08.14.10.

Land vanwaar ingeschreven

08.14.20

Datum vestiging in Nederland

   

58

VERBLIJFPLAATS

   

58.09.10

Gemeente van inschrijving

58.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

   

09

KIND

   

09.01.10

A-nummer kind

09.02.10

Voornamen kind

09.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40

Geslachtsnaam kind

09.03.10

Geboortedatum kind

09.03.20

Geboorteplaats kind

09.03.30

Geboorteland kind

TOELICHTING

1. Algemeen

Inleiding

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.

De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.

Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van niet-ingezetenen worden bijgehouden door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.

De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie personen verstrekt.

Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking

Allereerst komen overheidsorganen in aanmerking voor systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden gesproken over "de afnemer" worden daarmee zowel overheidsorganen als derden als onderzoeksinstellingen bedoeld.

Het autorisatiebesluit

Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie personen dienen hiertoe een verzoek in bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, in acht genomen.

Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.

Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een zogenoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2. Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op de volgende manieren plaats:

De verstrekking op verzoek

Een afnemer kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke categorieën personen mogen worden opgevraagd.

Overige verstrekkingen

Door technische problemen kan het voorkomen dat het berichtenverkeer in een bepaalde periode niet of niet juist heeft plaatsgevonden. Om dit te herstellen wordt een zogenaamd “herstelbericht” verstuurd.

Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling van gegevens, wordt hiervan bij het verstrekte gegeven melding gedaan.

Op een persoonslijst kan bij historische gegevens de indicatie “onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” geplaatst worden. Deze gegevens zijn foutief en worden daarom in principe niet verstrekt.

Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort, hetgeen ondermeer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd, worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst meeverstrekt. Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst van een niet-ingezetene, is het van belang om aan te geven wanneer de gegevens op de persoonslijst geverifieerd zijn en welke organisatie de in een categorie opgenomen gegevens heeft aangeleverd. Om dit te bereiken, worden de verificatiegegevens of de gegevens over de aanleverende organisatie, voor zover die gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, meeverstrekt als er gegevens worden verstrekt uit een categorie waarin die gegevensgroepen voorkomen.

3. Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van het Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam (in deze toelichting genoemd: het academisch ziekenhuis).

Het academisch ziekenhuis is ingevolge artikel 39 van het Besluit BRP aangewezen als derde die in aanmerking komt voor de systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Binnen het academisch ziekenhuis vindt de gezondheidszorgverlening aan patiënten plaats.

3.1. Taken van het academisch ziekenhuis

Gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen is voor het academisch ziekenhuis vooral van belang ter ondersteuning van de administratieve processen ten behoeve van een goede patiëntenadministratie. Hierbij kan men denken aan het voorkomen van dubbele inschrijvingen, het informeren van patiënten en het bijhouden van wachtlijsten. In sommige gevallen, bijvoorbeeld om toestemming te verkrijgen voor een medische ingreep, kan het noodzakelijk zijn gegevens op te vragen over ouders of voogden van minderjarige patiënten of van vertegenwoordigers van meerderjarige patiënten die niet in staat kunnen worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen.

Het academisch ziekenhuis kan gegevens uit de basisregistratie personen tevens gebruiken om patiënten te traceren die weliswaar zijn uitbehandeld, maar waarmee contact moet worden opgenomen omdat bijvoorbeeld achteraf defecten of bijwerkingen van implantaten, hartkleppen of medicijnen worden vastgesteld. Daarnaast kunnen gegevens uit de basisregistratie personen van belang zijn bij genealogisch onderzoek in het kader van klinisch genetische zorg.

3.2. Wijzen van verstrekken aan het academisch ziekenhuis

Het academisch ziekenhuis heeft ten behoeve van de uitvoering van de hiervoor beschreven taken systematische gegevensverstrekking nodig uit de basisregistratie personen. Het academisch ziekenhuis krijgt hiervoor een gegevensverstrekking op verzoek uit de basisregistratie personen.

De verstrekking van gegevens op verzoek aan het academisch ziekenhuis

Het academisch ziekenhuis mag op verzoek gegevens opvragen uit de basisregistratie personen. Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit. Het academisch ziekenhuis beperkt zijn vragen om persoonsgegevens tot de persoonslijsten van de ingeschrevenen indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de gezondheidszorgverlening aan patiënten. Naast gegevens over patiënten mag het academisch ziekenhuis gegevens opvragen van voormalige patiënten dan wel gemachtigden of wettelijk vertegenwoordigers van patiënten.

3.3. Toelichting te verstrekken gegevens

In bijlage I is het gegeven “01.01.20 Burgerservicenummer persoon” opgenomen naar aanleiding van de invoering van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Tevens zijn gegevens opgenomen over ouder1 en ouder2, ten behoeve van het benaderen van een ouder die het gezag heeft over een minderjarige patiënt. Verstrekking van gegevens over de echtgenoot/geregistreerd partner of het kind kan relevant zijn in geval van vertegenwoordiging van een meerderjarige patiënt die niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen.

Het gegeven “plaats overlijden” wordt verstrekt om na het overlijden van een patiënt via de gemeente waar de patiënt is overleden de erven te traceren.

De gegevens “08.13.10” Land adres buitenland, “08.13.30 Regel 1 adres buitenland”, “08.13.40 Regel 2 adres buitenland” en ”08.13.50 Regel 3 adres buitenland” zijn gegevens van niet-ingezetene en zijn noodzakelijk om personen behorende tot de doelgroep in het buitenland te kunnen traceren.

De historische gegevens over verblijfplaats kunnen van belang zijn voor de patiëntenadministratie bijvoorbeeld voor een eenduidige identificatie van een patiënt, ter voorkoming van dubbele inschrijvingen en het opschonen van wachtlijsten.

Het academisch ziekenhuis is tevens bevoegd, indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak administratieve gegevens te vragen.

Met de verstrekking van het gegeven “gemeente waar de persoonskaart zich bevindt” kan een academisch ziekenhuis oude gegevens van een patiënt traceren.

De gegevens “gemeente waar de gegevens over gezagsverhouding aan het document ontleend zijn” en “beschrijving van het document waaraan de gegevens over gezagsverhouding ontleend zijn” worden verstrekt om in het geval van minderjarige of onder curatele gestelde patiënten de ouder/voogd of curator te kunnen benaderen.

In bijlage III zijn de gegevens opgenomen die het academisch ziekenhuis nodig heeft voor het genealogisch onderzoek. De gegevens “Geboortedatum ouder1”, en “Geboortedatum ouder2” worden verstrekt om de persoonslijst van ouder1 en ouder2 te kunnen benaderen om nadere gegevens op te vragen. Het gegeven “ land overlijden” is van belang voor het onderzoek omdat in bepaalde landen een verhoogd risico bestaat op bepaalde ziekten.

4. Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient het academisch ziekenhuis tijdig inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in zijn taak, in de regelingen waarop die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van het academisch ziekenhuis om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor de verantwoordelijkheid van het academisch ziekenhuis.

5. Wijzigingen

Met dit besluit wordt het autorisatiebesluit van 24 november 2011, BPR2010/53912, ingetrokken. Deze intrekking is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen.

6. Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van Agentschap BPR, www.bprbzk.nl.