Vaststelling bestemmingsplan ‘Heikantstraat 35 en Dellerweg 30’
Logo Someren
Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 28 mei 2015 het bestemmingsplan ‘Heikantstraat 35 en Dellerweg 30’ gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad van Someren.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan biedt de juridisch-planologische grondslag voor de reparatie van het bestemmingsplan ‘Landgoed De Heihorsten’ voor de locatie van de visvijvers (gelegen aan de Dellerweg, Heikantstraat, Kleine Aa). De reparatie heeft betrekking op 1) het aanpassen van het bouwvlak van de bedrijfswoning aan de Heikantstraat 35, zodat de woning en de bijgebouwen binnen het bouwvlak komen te liggen en 2) op het bouwvlak van het clubgebouw van de visvijvers aan de Dellerweg 30, deze is verkleind naar de maat van het gerealiseerde clubgebouw. Daarnaast is het aanduidingsvlak van de parkeerplaats verkleind naar de feitelijke situatie en is een wijzigingsbevoegdheid toegevoegd voor het kunnen toevoegen van 2 RvR-woningen aan de Heikanststraat (ten zuiden van de bedrijfswoning aan Heikantstraat 35).
Terinzagelegging
Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 11 september 2015 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis van Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het vastgestelde bestemmingsplan buiten deze tijden kan een afspraak worden gemaakt. Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ kan worden gezocht worden op het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02013008-VS01. Op de gemeentelijke website www.someren.nl is het plan als pdf-bestand in te zien.
Beroep aantekenen
Tijdens de beroepstermijn (12 september 2015 tot en met 23 oktober 2015) kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
•een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Someren, 10 september 2015
Burgemeester en wethouders van Someren
Naar boven