Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielStaatscourant 2015, 29040Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Hedel herziening 2015, Koningin Wilhelminastraat” (BP1039), Maasdriel
Logo Maasdriel
Bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om woningbouw (23 woningen) met de bijbehorende voorzieningen te realiseren aan de Koningin Wilhelminastraat 50 in Hedel. Het nieuw te realiseren woongebied wordt ontsloten van de Koningin Wilhelminastraat en krijgt daarnaast een langzaamverkeersverbinding naar het Koningin Julianaplein.
Op dit plan is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.
Beeldkwaliteitsplan
Voor het plangebied is, aanvullend op de regels van het bestemmingsplan, een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het beeldkwaliteitplan bevat spelregels en richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit die de gemeente in het plangebied nastreeft. Het beeldkwaliteitplan vormt na vaststelling het toetsingskader voor de welstandcommissie bij de beoordeling van in te dienen bouwplannen voor deze locatie.
Inzien
Van 10 september 2015 tot en met 21 oktober 2015 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op;
  • onze website onder 'Wonen en Leven / Bouwen en bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen inkijken.
  • op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0263.BP1039-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://imro.maasdriel.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1039-/NL.IMRO.0263.BP1039-ON01
Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het ontwerpplan. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van 'BP1039 aan: de gemeenteraad van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel.
Wij ontvangen bij voorkeur uw zienswijzen schriftelijk, per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw zienswijzen mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.
BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER, Maasdriel
Het college van Maasdriel is van plan een hogere geluidsbelasting dan de voorkeurswaarde van 48 dB(A) vast te stellen in verband met de realisatie van woningbouw aan de Koningin Wilhelminastraat 50 te Hedel.
Inzien
Het ontwerpbesluit en het verzoek voor vaststelling hogere grenswaarde(n) met de daarbij horende bijlage(n) ligt van 10 september 2015 tot en met 21 oktober 2015 voor iedereen ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen over het ontwerpbesluit bij het college van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel.
Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur schriftelijk, per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw zienswijzen mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.
Meer informatie
Bel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente en vraag naar mevrouw D. van Lienden