Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2015, 28999Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2015, nr. 799948-139486-MEVA, houdende aanwijzing toezichthouders Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Besluit aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5.1 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;

Besluit:

Artikel 1

Als personen belast met het toezicht op de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector door rechtspersonen en instellingen waarvoor de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet worden aangemerkt als de Minister wie het aangaat, worden aangewezen:

  • a. de directeur van het Agentschap CIBG;

  • b. de Chief Financial Officer van het Agentschap CIBG;

  • c. de medewerkers van het team WNT van het Agentschap CIBG.

Artikel 2

Het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, nr. DWJZ-3147986, houdende aanwijzing toezichthouders Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Besluit aanwijzing toezichthouders WNT/VWS) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2014.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:

  • de naam en het adres van de indiener,

  • de dagtekening,

  • een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit,

  • de gronden van het bezwaar.

TOELICHTING

Op grond van artikel 5:1 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is iedere Minister voor zijn beleidsterrein verantwoordelijk voor en bevoegd tot het aanwijzen van toezichthouders op de naleving van de WNT.

In het onderhavige besluit wordt de directeur van het Agentschap CIBG aangewezen als functionaris die belast is met het toezicht op de naleving van die wet door rechtspersonen en instellingen werkzaam op het terrein van de Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De aanwijzing van de controller en assistent-controller (kolom Services) komt hiermee te vervallen. Met deze wijziging van het besluit wordt beoogd meer duidelijkheid te creëren. De directeur van het CIBG heeft op grond van de Mandaatregeling VWS al de bevoegdheid besluiten te nemen tot handhaving van de WNT. Met de aanwijzing als toezichthouder wordt de directeur van het CIBG ook gerechtigd om onderzoek te doen naar de naleving van de WNT.

Daarnaast worden de medewerkers van het team WNT van het Agentschap CIBG aangewezen. Deze medewerkers zijn belast met de feitelijke werkzaamheden en doen het nodige onderzoekswerk. Als aangewezen toezichthoudende ambtenaren komen ook aan hen de bevoegdheden toe van titel 5.2, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het Kolomhoofd Financiën CIBG is onderdeel geworden van de directie van het CIBG en heet voortaan Chief Financial Officer. Het besluit is aan deze naamswijziging aangepast.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers