Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2015, 28714Verkeersbesluiten
B E K E N D M A K I N G
Logo Edam-Volendam
Burgemeester en wethouders der gemeente Edam-Volendam;
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften BABW en de Algemene wet bestuursrecht;
overwegende:
dat een verzoek is ontvangen om een gehandicapten-parkeerplaats te realiseren nabij de Sportlaan 10 te Volendam;
dat gezien het gebrek aan gehandicapten-parkeerplaatsen rondom het FC Volendam stadion het realiseren van een gehandicapten-parkeerplaats gerechtvaardigd is;
dat het nemen van de verkeersmaatregel tevens strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, alsmede het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;
dat overleg met de politie van de regio Zaanstreek-Waterland heeft plaatsgevonden;
dat de hierna genoemde weg is gelegen binnen de bebouwde kom van Edam-Volendam;
b e s l u i t e n:
1.tot het realiseren van een gehandicapten-parkeerplaats nabij de Sportlaan 10 te Volendam, zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende tekening, zulks door plaatsing van het verkeersbord conform model E06 (met kenteken) van bijlage I van het RVV 1990;
Edam-Volendam, 19 augustus 2015
Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
Namens dezen,
Het hoofd van de afdeling VROM,
R.H. de Boer
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze publicatie, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 180, 1130 AD Volendam.
Daarnaast kan op grond van artikel 8.81 van genoemde wet, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.