Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2015, 28217Ruimtelijke plannen
Publicatie ontwerp omgevingsvergunning Bûtewei 20 te Lippenhuizen
Logo Opsterland
Burgemeester en wethouders van Opsterland maken bekend dat met ingang van 3 september 2015 gedurende zes weken een ontwerp omgevingsvergunning “Bûtewei 20 in Lippenhuizen” ter inzage ligt.
Inhoud en ligging
Het ontwerp van de omgevingsvergunning “Bûtewei 20 in Lippenhuizen” heeft betrekking op de volgende activiteiten:
  • Bouwen van een bouwwerk
  • Gebruik van grond/bouwwerk in strijd met een bestemmingsplan
Het ontwerp van de omgevingsvergunning betreft het oprichten van een bijgebouw bij een woning op het perceel Bûtewei 20 in Lippenhuizen, kadastraal bekend als gemeente Lippenhuizen, sectie H, nr. 908.
Ter inzage
Het ontwerp ligt met ingang van donderdag 3 september 2015 tot en met woensdag 14 oktober 2015 ter inzage. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag. Het ontwerp is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0086.09OVButewei20-0201.
Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 9244 ZP, Beetsterzwaag, onder vermelding van dossiernummer 20150305. Voor een eventuele mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer B.J. Bakker, tel. 0512-386285, e-mail: bertjan.bakker@opsterland.nl.
 
2 september 2015