Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2015, 282Ruimtelijke plannen

Logo Noordwijk
Aanpassing vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘Zeewaardig’, Noordwijk

Inleiding

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 30 juli 2014 uitspraak gedaan in de bij haar ingestelde beroepen tegen het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan ‘Zeewaardig’.

Eén van de ingestelde beroepen heeft betrekking op de aan het perceel de Grent 4 (voormalige horecagelegenheid Blush) toegekende bestemming ‘horeca tot en met horecacategorie 3’. De Afdeling oordeelt dat het bestreden besluit op dit punt is genomen in strijd met artikel 3.2. van de Algemene wet bestuursrecht. Met het oog op een spoedige beslechting van het geschil (de zgn. bestuurlijke lus) heeft de Afdeling de gemeenteraad opgedragen om, binnen 20 weken na verzending van haar uitspraak, te bezien of het raadsbesluit op dit punt in stand kan blijven, dan wel een gewijzigd of nieuw besluit te nemen.

In zijn vergadering van 18 december 2014 heeft de raad een besluit vastgesteld tot het alsnog wijzigen van het vaststellingsbesluit d.d. 27 juni 2013 ten aanzien van de oorspronkelijk toegekende bestemming aan het perceel de Grent 4. Daarbij is de bestemming ‘horeca tot en met horecacategorie 3’ teruggebracht naar een bestemming ‘horeca tot en met horecacategorie 2’, met de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca-grand-café’. De raad is van mening dat met deze maatbestemming recht wordt gedaan aan het feitelijke gebruik van het pand en de belangen van de omwonenden.

Ter inzage

Ten behoeve van het bovengenoemde wijzigingsbesluit is een Erratum t.b.v. het geconsolideerde bestemmingsplan ‘Zeewaardig’ opgesteld. Het wijzigingsbesluit met bijlagen ligt met ingang van 12 januari tot en met 23 februari 2015 (gedurende zes weken) voor een ieder ter inzage. Het wijzigingsbesluit is ook te raadplegen:

  • Via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met de codering NL.IMRO.0575.BPZeewaardig-VA01;

  • Via de gemeentelijke website www.noordwijk.nl door achtereenvolgens te klikken op de knoppen ‘Wonen’, ‘Woonomgeving’ en ‘Bestemmingsplannen’. Onder ‘Actueel nieuws bestemmingsplannen’ treft u dan het vastgestelde wijzigingsbesluit aan;

  • Tijdens de openingstijden van de gemeentewinkel aan de Voorstraat 42.

Beroep instellen

Tegen het vastgestelde wijzigingsbesluit kan gedurende de termijn van tervisieligging door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De indiener van een beroepschrift kan -als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist- een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling. Zowel aan het instellen van beroep als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn in samenhang met een ingesteld beroep, een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het vaststellingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Noordwijk, 7 januari 2015.