Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 september 2015, nr. IENM/BSK-2015/128145 houdende wijziging van het Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/205680, houdende aanwijzing van erkende rechtspersonen voor onderzoek in het kader van certificering Wet zeevarenden in verband met actualisatie van erkende organisaties

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 48d, eerste lid, van de Wet zeevarenden;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Artikel 1, onderdelen d tot en met f, van het Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/205680, houdende aanwijzing van erkende rechtspersonen voor onderzoek in het kader van certificering Wet zeevarenden komt te luiden:

  • d. Lloyd's Register Group LTD (LR) te Londen, Verenigd Koninkrijk;

  • e. Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK) te Tokio, Japan;

  • f. RINA Services S.p.A. te Genua, Italië.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;

  • e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

TOELICHTING

Met het onderhavige besluit is het Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/205680, houdende aanwijzing van erkende rechtspersonen voor onderzoek in het kader van certificering Wet zeevarenden gewijzigd in verband met het wijzigen van de naam van drie erkende rechtspersonen. Hiertoe is artikel 1 gewijzigd en wordt invulling gegeven aan Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/668 van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van de erkenning van bepaalde organisaties overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2015, L 110/22).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven