Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2015, 27938Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplan De Steeg 2015; gemeente Rheden
Logo Rheden
Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘De Steeg 2015' en de daarbij behorende stukken voor eenieder ter inzage is gelegd. Het bestemmingsplan omvat het dorp De Steeg waarbij een aantal stroken grond langs de IJssel, thans gelegen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied, bij het dorp zijn getrokken.
 
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen van 10 september tot en met 21 oktober 2015 worden ingezien bij de balie van de afdeling Inwonerszaken in het gemeentehuis te De Steeg. Ook kunt u deze in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt daarbij gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPST2015-ON01.
 
Inhoud
Dit plan is overwegend conserverend van aard waarbij de bestaande mogelijkheden zijn geactualiseerd. Nog niet geëffectueerde bouwrechten zijn overgenomen.
Op een aantal punten heeft dit geleid tot aanpassingen ten opzichte van het voorgaande plan. Het ontwerpbestemmingsplan stelt nu o.a. een maximum aan het aantal woningen per bouwvlak, kent een regeling voor kamerbewoning en in stedenbouwkundig waardevolle zones een andere regeling voor de goot- en bouwhoogtes, erfafscheidingen en het parkeren. De mogelijkheid tot het uitoefenen van een bedrijf of beroep aan huis is verruimd. Voor de kerk aan de Hoofdstraat 15 en het perceel Boecoplaan 1 worden de gebruiksmogelijkheden verruimd. Verder worden ook de mogelijkheden van het centrale gedeelte van de Hoofdstraat iets flexibeler van aard. Tenslotte worden ruimere gebruiksmogelijkheden geboden voor het Prinses Amaliaplein.
 
Het bestemmingsplan is afgestemd op de recent vastgestelde structuurvisie voor De Steeg.
 
Inloopavond
U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken tijdens een tweetal inloopavonden. De inloopavonden zijn inhoudelijk gelijk.
Op maandag 14 september 2015 kunt u tussen 19.30 uur en 21.30 uur binnenlopen in ’t Parkhuis aan de Parkweg 5 te De Steeg.
Op woensdag 16 september 2015 kunt u tussen 19.30 uur en 21.30 uur binnenlopen op Landgoed Avegoor aan de Zutphensestraatweg 2 te Ellecom.
Er zijn medewerkers aanwezig aan wie u om een toelichting kunt vragen. Overigens kunt u op beide inloopavonden eveneens ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan Ellecom 2015 bekijken. De procedures van deze plannen lopen parallel aan elkaar.
 
Zienswijzen
Van 10 september tot en met 21 oktober 2015 kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Vermeld bij uw zienswijze ook het zaaknummer 275766.
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer P. Zweers, telefoonnummer (026) 49 76 441.
 
De Steeg, 2 september 2015