Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenStaatscourant 2015, 27400Overig
Verkeersbesluit
Logo Vlissingen
Bekendmaking
burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij op 10-08-2015 het volgende verkeersbesluit hebben genomen:
 
Wijzigen van het verkeersregime in een deel van de Glacisstraat te Vlissingen; instellen van een 30km zone in de Glacisstraat (wegvlak tussen de Badhuisstraat en de Scheldestraat) door het plaatsen van de borden A0130zb, A0230zb (begin en einde 30km zone).
 
Inzage
Het besluit met de bijbehorende stukken ligt gedurende de periode waarin bezwaar kan worden gemaakt ter visie in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen.
 
Bezwaar
Iedere belanghebbende die door het bovengenoemde verkeersbesluit rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).) na bekendmaking hiervan binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Awb zijn ondertekend en zijn gedateerd en ten minste uw naam en adres vermelden, een omschrijving van dit besluit en de gronden van het bezwaar.
 
Voorlopige voorziening
Vereisen uw belangen met spoed tijdelijke maatregelen? Dan kunt u, nadat u bezwaar hebt gemaakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het verzoek richt u aan: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt € 165,-- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,-- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen)
 
Vlissingen, 27 augustus 2015

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college,

de burgemeester, A.M. Demmers - van der Geest,

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet