Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2015, 27328Besluiten van algemene strekking

Wijziging van het besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB2011/310M, Staatscourant nr. 2011, 11993. Natuurschoonwet 1928. Mandatering

19 augustus 2015

nr. BLKB 2015/449M

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen, Brieven en beleidsbesluiten

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt de onderdelen 1 en 9 van het besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB2011/310M. De wijziging betreft de aanpassing van namen en functies van de betrokken diensten en functionarissen en geeft een duidelijker omschrijving van gemandateerde bevoegdheden.

ARTIKEL I

Het besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB2011/310M (Stcrt.11993), wordt als volgt gewijzigd.

A

Onderdeel 1 komt te luiden:

1. Inleiding

De Natuurschoonwet 1928 (NSW) regelt onder meer fiscale faciliteiten voor de verkrijgers of eigenaren van gerangschikte NSW-landgoederen. Rangschikking vindt plaats op verzoek. De minister van Economische Zaken (EZ) en de minister van Financiën geven aan de eigenaar van het NSW-landgoed een beschikking af. Het landgoed moet tenminste 25 jaren aan de voorwaarden voldoen. De rangschikking kan worden afgewezen of ingetrokken. Daartegen zijn de rechtsmiddelen bezwaar en beroep mogelijk. De beide ministers beslissen steeds gezamenlijk. Het nemen van deze gezamenlijke beschikkingen is aan de onderscheidene uitvoerende diensten gemandateerd. De beschikkingen worden namens de beide ministers ondertekend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De uitvoerende diensten van de ministeries van Financiën en EZ zijn in 2013 en 2014 gereorganiseerd. Voor wat betreft de Belastingdienst geldt dat de (directeur van de) Belastingdienst/Particulieren, dienstverlening en bezwaar in de plaats is getreden van de (directeur van de) Belastingdienst/Oost-Brabant. Aan de kant van EZ is per 1 januari 2014 de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in de plaats getreden van de Dienst Regelingen.

De nieuwe diensten en functionarissen zijn de rechtsopvolgers van de eerder genoemde diensten en functionarissen.

Er is voorts aanleiding gebleken om de bevoegdheden van de gemandateerde diensten en functionarissen te verduidelijken.

B

Onderdeel 9 komt te luiden:

9. Mandatering

Ik verleen de landelijk directeur van de Belastingdienst/Particulieren, dienstverlening en bezwaar:

  • mandaat, volmacht en machtiging om de gezamenlijke beschikkingen op grond van de NSW namens mij te nemen, met de mogelijkheid van ondermandaat.

Onder het nemen van de gezamenlijke beschikkingen wordt verstaan alle werkzaamheden in het kader van de te nemen gezamenlijke beschikking zoals de behandeling van de aanvraag, de rangschikking, de beschikking zelf, de intrekking of wijziging daarvan en de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, het instellen van (hoger) beroep en vertegenwoordiging bij geschillen.

De hierboven bedoelde gezamenlijke beschikkingen kunnen, na inhoudelijke afstemming met de hiervoor gemandateerde functionaris dan wel een door hem bij ondermandaat gemandateerde functionaris van de Belastingdienst, namens mij worden ondertekend door de door de minister van EZ voor de uitvoering van de NSW gemandateerde functionaris van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit betreft een ondertekeningsmandaat als bedoeld in artikel 10.11 van de Algemene wet bestuursrecht.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 19 augustus 2015

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, De Secretaris-Generaal M.R. Leijten