Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2015, 27326Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 augustus 2015, nr. DUO/OND-2015/12778, houdende wijziging van de Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar 2014–2015, inhoudende de vaststelling van de generieke examenonderdelencodetabel MBO en het toevoegen van een aantal codes aan de elementcodetabel VO

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 164a, derde lid, van de Wet op de expertisecentra en de artikelen 2.3.6a, derde lid, en 2.5.5a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE REGELING ELEMENTCODETABEL VO, VSO, OPLEIDINGENTABEL VOLWASSENENEDUCATIE EN VAKCODETABEL VO, VSO EN VOLWASSENENEDUCATIE SCHOOLJAAR 2014–2015

De Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingencodetabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar 2014–2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a. Vaststelling generieke examenonderdelencodetabel MBO studiejaar 2014–2015

Ten behoeve van de instellingen, bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt wat betreft het beroepsonderwijs, voor het studiejaar 2014–2015 de examenonderdelencodetabel MBO die is opgenomen in bijlage IV bij deze regeling.

B

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingentabel volwasseneneducatie, vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie en examenonderdelencodetabel MBO schooljaar 2014–2015.

C

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘Bijlage I. , behorende bij artikel 1 van de Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingentabel volwasseneducatie en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneducatie schooljaar 2014–2015’ wordt vervangen door: Bijlage I, behorende bij artikel I van de Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingencodetabel volwasseneneducatie, vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie en examenonderdelencodetabel MBO schooljaar 2014–2015.

2. In de tabel na de laatste rij wordt een aantal rijen toegevoegd, luidende:

       

leerjaren

7011

VMBO

BB

LWT Bouwen, wonen en interieur

3

4

7055

LWOO

BB

LWT Bouwen, wonen en interieur

3

4

7111

VMBO

BB

LWT Produceren, installeren en energie

3

4

7155

LWOO

BB

LWT Produceren, installeren en energie

3

4

7211

VMBO

BB

LWT Mobiliteit en transport

3

4

7255

LWOO

BB

LWT Mobiliteit en transport

3

4

7311

VMBO

BB

LWT Media, vormgeving en ict

3

4

7355

LWOO

BB

LWT Media, vormgeving en ict

3

4

7411

VMBO

BB

LWT Economie en ondernemen

3

4

7455

LWOO

BB

LWT Economie en ondernemen

3

4

7511

VMBO

BB

LWT Horeca, Bakkerij en recreatie

3

4

7555

LWOO

BB

LWT Horeca, Bakkerij en recreatie

3

4

7611

VMBO

BB

LWT Zorg en welzijn

3

4

7655

LWOO

BB

LWT Zorg en welzijn

3

4

7711

VMBO

BB

LWT Landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel

3

4

7755

LWOO

BB

LWT Landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel

3

4

7811

VMBO BB

LWT Nautiek en techniek

3

4

 

7855

LWOO

BB

LWT Nautiek en techniek

3

4

7911

VMBO BB

LWT Dienstverlening en producten

3

4

 

7955

VMBO BB

LWT Dienstverlening en producten

3

4

 

D

‘Bijlage II., behorende bij artikel 2 van de Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingentabel volwasseneducatie en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneducatie schooljaar 2014–2015’ wordt vervangen door: Bijlage II, behorende bij artikel 2 van de Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingencodetabel volwasseneneducatie, vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie en examenonderdelencodetabel MBO schooljaar 2014–2015.

E

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘Bijlage III., behorende bij artikel 3 van de Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingentabel volwasseneducatie en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneducatie schooljaar 2014–2015’ wordt vervangen door: Bijlage III, behorende bij artikel 3 van de Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingencodetabel volwasseneneducatie, vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie en examenonderdelencodetabel MBO schooljaar 2014–2015.

2. In de tabel ‘bijlage vakcodetabel vmbo 2014/2015’ wordt ‘bijlage vakcodetabel vmbo 2014/2015’ vervangen door: Vakcodetabel VMBO 2014/2015. In verband met de pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo wordt hieraan de volgende regel toegevoegd:

Beroepsgericht examenprogramma

Beroepsger. examenprogr.

bgpr

1199

1199

1199

 

3. In de tabel ‘Vakcodetabel VMBO 2014/2015 (nieuw)’ wordt na de laatste rij ‘Maritiem en techniek’ een aantal rijen toegevoegd, luidende:

eigen ontwikkelde keuzevakken in verband met pilot vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo

Verspaningstechnieken 2

verspaningstechn2

vsp2

1324

1324

1324

Woonhuisbeveiliging

Woonhuisbeveil

whbv

1325

1325

1325

Fietstechniek 2

fietstechn2

fts2

1417

1417

1417

Gemotoriseerde tweewielers 2

gemottweewiel2

mt2

1418

1418

1418

ICT op kantoor

ICTkantoor

ICTk

1713

1713

1713

Productie en Verkoop

Productverk

prvk

1813

1813

1813

Broodbakken 2

broodbak2

brb2

1814

1814

1814

Banketbakken 2

banketbak2

bab2

1815

1815

1815

Buitenschools leren in de regio

Buitenschlerenregio

bslr

1816

1816

1816

F

Na bijlage III wordt een bijlage toegevoegd, luidende:

Bijlage IV, behorende bij artikel 3a van de Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingentabel volwasseneneducatie, vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie en examenonderdelencodetabel MBO schooljaar 2014–2015

Generieke examenonderdelencodetabel MBO 2014–2015

Naam examenonderdeel

Code

Nederlandse taal 3F

3005

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2015.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

TOELICHTING

Generieke examenonderdelencodetabel MBO

Toegevoegd is de Examenonderdelencodetabel MBO ten behoeve van de registratie van de resultaten op generieke examenonderdelen in BRON-MBO en het tonen van deze resultaten in het diplomaregister. De registratie van deze gegevens is het gevolg van de wettelijke verplichting voor MBO instellingen om deze gegevens aan BRON te leveren.

Elementcodetabel

Aan de elementcodetabel voor het schooljaar 2014–2015 worden codes toegevoegd in het kader van de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo. De codes kunnen dit schooljaar uitsluitend worden gebruikt door scholen die een goedkeuring hebben ontvangen om deze programma’s aan te bieden in het kader van de pilot Vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo.

De codes die met terugwerkende kracht zijn toegevoegd aan de tabel hebben uitsluitend als doel de aanlevering van de examengegevens aan BRON voor leerlingen die in het schooljaar 2014–2015 een leerwerktraject volgden. De leerlingen mogen niet met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2014 worden ingeschreven op deze codes, maar blijven staan op de codes waar de leerlingen al op stonden ingeschreven.

Vakcodetabel

In verband met de pilot Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo zijn er veel nieuwe vakken toegevoegd voor het vmbo. Deze vakken kunnen uitsluitend worden gebruikt door de scholen die betrokken zijn bij de pilot Vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma’s vmbo. In verband met de pilot Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo zijn er ook keuzevakken die door de deelnemende scholen zijn ontwikkeld. Deze vakken staan onder een aparte kop geregistreerd en mogen alleen gebruikt worden door de scholen die hiervoor toestemming hebben gekregen.

Aangezien deze regeling enkel gaat over het bijstellen van coderingen en er geen informatieverplichtingen voor het bestuur aan de overheid uit voortvloeien, zijn er in vergelijking met voorgaande jaren geen gevolgen voor de administratieve lasten. Deze (gewijzigde) regeling wordt met de inwerkingtreding van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2015–2016, ingetrokken.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker