Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2015, 27316Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit Realiseren parkeerplaats minder validen Stadhouder Willem II laan in Naarden
Logo Naarden
Bevoegdheid
In artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 staat dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Naarden bevoegd is dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk een straat onder beheer van de gemeente Naarden.
 
Aanleiding verkeersbesluit
Een bewoner heeft verzocht een parkeerplaats voor minder validen op kenteken in de Stadhouder Willem II laan te reserveren, voor de woning met het huisnummer 32.
 
Waarom een verkeersbesluit?
In artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer staan verkeerstekens en onderborden opgenomen. Door het plaatsen van deze verkeerstekens en onderborden ontstaat of wijzigt een gebod of verbod. In artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 staat dat er dan een verkeersbesluit dient te worden genomen.
 
Doelstelling verkeersbesluit
Het doel van het verkeersbesluit is het beschermen van weggebruikers en passagiers. Het is dan ook gewenst om de eerder genoemde parkeerplaats voor minder validen op kenteken te realiseren.
 
Overwegingen
Aan de drie van toepassing zijnde criteria wordt voldaan:
de belanghebbende is in het bezit van een parkeerkaart voor minder validen voor bestuurders;
parkeren op eigen terrein is niet mogelijk;
door de parkeerdruk is de beschikbaarheid van een reguliere parkeerplaats op aanvaardbare loopafstand niet gegarandeerd.
 
Door het realiseren van de parkeerplaats voor minder validen op kenteken neemt het aantal reguliere parkeerplaatsen met één af. Dit belang weegt minder zwaar dan het halen van de doelstelling zoals hiervoor geformuleerd.
 
Overleg politie
In artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer staat dat overleg moet worden gevoerd met de korpschef van het betrokken regionale politiekorps. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 24 augustus 2015.
 
Bekendmaking
Dit verkeersbesluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd. Tevens wordt het verkeersbesluit aangekondigd op de website van de gemeente Naarden en op de gemeentepagina van het NaarderNieuws.
 
Besluit
Op grond van het verzoek en de overwegingen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in de Stadhouder Willem II laan voor de woning met het huisnummer 32 een parkeerplaats voor minder validen voor het kenteken FV – RS – 94 te realiseren door het plaatsen van bord E6 RVV1990 met onderbord met daarop het kenteken van de aanvrager.
 
Tekening
Op de tekening met tekeningnummer VBGP1411 d.d. 24 augustus 2015 staat de verkeersmaatregel weergegeven.
 
Naarden, augustus 2015
 
Namens Burgemeester en wethouders van Naarden,
Hoofd van de afdeling Civiele Werken en Groenvoorzieningen
 
M. Jonker
 
Bezwaar- of beroepsclausule
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: info@Naarden.nl of naar burgemeester en wethouders van Naarden, Postbus 5000, 1410 AA Naarden.
 
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
 
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.