Verkeersbesluit buurtbarbecue bewoners Pensionaris te Brielle op 29 augustus 2015
Logo Brielle
Beschikking van burgemeester en wethouders van Brielle inzake het nemen van een verkeersbesluit, als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.
 
Betreft:
 
Het instellen van verkeersmaatregelen voor een buurtbarbecue van en voor de bewoners van de Pensionaris te Brielle op 29 augustus 2015;
 
Ten behoeve van het waarborgen van de goede doorstroming van het verkeer is het wenselijk om verkeersmaatregelen te treffen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Overwegende dat:
 • -
  voor het bovengenoemde evenement een aanvraag is ingekomen waaruit blijkt dat verkeersmaatregelen nodig zijn om de festiviteiten veilig door te kunnen laten gaan;
 • -
  de politie en brandweer positief adviseren op het evenement.
 • -
  de veiligheid op de weg gewaarborgd wordt door het treffen van dit besluit.
   
gelet op de vorenstaande overwegingen zijn wij van oordeel, dat de in het dictum te noemen verkeersmaatregel behoort te worden genomen;
 
BESLUIT:
 
Burgemeester en wethouders van Brielle;
 
gelet op de artikelen 2, lid 1 sub a en b en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 12, 21 e.v. van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;
 
b e s l u i t e n:
 
om, conform de bijgevoegde situatietekening:
1. voor de Buurtbarbecue Pensionaris op 29 augustus 2015:
op de Pensionaris in Brielle een afsluiting in te stellen d.m.v. hekken met bijbehorend geslotenverklaringsbord C1 tussen 16:00 uur en 24:00 uur.
Hekken bord C1 aan beide zijden.
Verwijsbord ingang wijk
 
 • 2.
  om deze verkeersmaatregelen te publiceren de Staatscourant en in de rubriek Brielle Info van het Briels Nieuwsland;
   
 • 3.
  een afschrift van dit besluit te zenden aan:
  • sector grondgebied, afdeling Beheer Openbare Ruimte;
  • de VRR Brandweer;
  • de politie;
  • de officier van Justitie te Rotterdam.
    
Brielle, 19 augustus 2015
 
Burgemeester en wethouders voornoemd,
namens dezen
de chef van het bureau bestuursondersteuning en –advisering,
 
mw. S.G. Meijer
 
NB
Belanghebbenden worden erop gewezen, dat binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Brielle, Postbus 101, Brielle. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet.
 
 
Naar boven