Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2015, 27089Ruimtelijke plannen
KENNISGEVING Ontwerpbestemmingsplan Restgebieden Zuidoost
Logo Amsterdam
Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:
Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 2 juli 2015 het ontwerpbestemmingsplan Restgebieden Zuidoost vrijgegeven voor terinzagelegging.
Het plangebied heeft betrekking op de volgende deelgebieden:
 • 1.
  Hakfort, Huigenbos en omgeving
 • 2.
  Nieuw Kempering (Krombekstraat e.o)
 • 3.
  Kortvoort
 • 4.
  G-buurt, gedeelte tussen de Gooiseweg en de metrobaan naar Gaasperplas
 • 5.
  Loosdrechtdreef / Planetarium tussen het metrostation Gaasperplas en de Gaasp
 • 6.
  Spoor/metrobaan Amsterdam Bijlmer ArenA – Tafelbergweg.
Voor de meeste gebieden is het bestemmingsplan voornamelijk gericht op beheer. Enkele ontwikkelingen in het gebied zijn hieronder toegelicht. In het deelgebied Kortvoort wordt conform het stedenbouwkundig plan en geldend bestemmingsplan uitgegaan van woningbouw en een sportcourt. Voor de parkeergarage Groeneveen wordt uitgegaan van sloop en het ter plaatse realiseren van maaiveldparkeren. Voor de zuidzijde van het deelgebied Nieuw Kempering wordt conform het geldende bestemmingsplan uitgegaan van de nieuwbouw van woningen. Voor de Gaaspercamping wordt uitgegaan van het toestaan van één evenement per jaar.
Het ontwerpbestemmingsplan Restgebieden Zuidoost ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 27 augustus 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij loket van Stadsdeelkantoor Zuidoost, Anton de Komplein 150, op werkdagen geopend van 08.30 – 15.00 uur maar donderdag van 13.00 - 19.00.
Het ontwerpbestemmingsplan Restgebieden is digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.T1404BPSTD-OW02.
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.
Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres; de directeur van de RVE Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. stadsdeel Zuidoost, dhr. E.J. Hetebrij, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de dhr. E.J. Hetebrij, 0610676440 of dhr. K Veenendaal 020 25 25253.
Amsterdam, 26 augustus 2015
burgemeester en wethouders,
A.H.P. van Gils, secretaris
mr. E.E. van der Laan, burgemeester