Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2015, 2698Vergunningen
Gemeente Heerlen - Saneringsregeling Wet bodembescherming Coriovallumstraat 39 t/m 51 te Heerlen
Logo Heerlen
Burgemeester en Wethouders van Heerlen maken op grond van artikel 3:44 lid 1, onderdeel a van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 5 januari 2015 onderzoeksgegevens hebben ontvangen (met
kenmerk Z-13026698) met betrekking tot de bodemverontreiniging op de locatie plaatselijk aangeduid Coriovallumstraat 39 t/m 51 (locatiecode HL091700293), kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie E, nummers 4801, 4802, 6464, 6465 en 6532.
 
Verzocht wordt de onderzoeksgegevens te beoordelen en een beschikking te nemen over de ernst van de verontreiniging en de spoed.
 
Terinzagelegging
De stukken liggen van 29 januari 2015 tot en met 11 maart 2015 ter inzage bij de infobalie in de publiekshal van het Stadhuis, Geleenstraat 27 te Heerlen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur en donderdag tevens van 14.00 uur tot 20.00 uur.
 
Zienswijze
Binnen de termijn van de terinzagelegging bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om conform artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze over de aanvraag naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen.
 
Een schriftelijke zienswijze wordt gericht aan het Burgemeester en Wethouders van Heerlen, t.a.v. de afdeling Stadsplanning, bureau Milieu en Duurzaamheid , Postbus 1, 6400 AA Heerlen.
Een mondelinge zienswijze kan telefonisch (telefoon 14045 of 5604050) of op afspraak naar voren worden gebracht bij de projectleider mw. N. Gilissen-Hensgens. Van hetgeen naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt.
 
Tegen vergoeding van de kosten wordt een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt.