Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UitgeestStaatscourant 2015, 2696Vergunningen
Verleende omgevingsvergunning Lagendijk 21 en Lagendijk 31(uitgebreide procedure)
Logo Uitgeest
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning wordt verleend.
Voor het oprichten van een woning tussen percelen Lagendijk 21 en 31, te Uitgeest, (OV 2012-106)
Bovengenoemd besluit heeft  de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd.
Overeenkomstig artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Awb heeft het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken met ingang van 3 mei  2014 voor de duur van zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is 1 zienswijze ingediend. Na een afweging gemaakt te hebben , heeft de gemeenteraad  ingestemd met de benodigde verklaring van geen bedenkingen.
De papieren stukken liggen ter inzage bij team Vergunningen van het gemeentehuis dat is
gevestigd aan de Middelweg 28 te Uitgeest en is geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30-16.00 uur en donderdagavond van 18.30-20.00 uur. De digitale stukken kunnen geraadpleegd worden via de website van de gemeente Uitgeest, www.uitgeest.nl. onder de sitemappen gemeentehuis en terinzagelegging.
Indienen beroepschrift
U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen als u van mening bent dat een besluit uw belangen schaadt. Dit kan gedurende zes weken na de dag dat wij het besluit (aan de aanvrager) bekend hebben gemaakt. De bekendmaking gebeurt meestal door verzending aan de aanvrager. De datum van verzending staat bij het besluit vermeld en kan verschillen met de datum van publicatie. Voor besluiten die niet aan één of meerdere geadresseerden zijn gericht (zoals een lokaal ingestelde regel) geldt de datum van de publicatie als de datum van bekendmaking.
Het indienen van een beroepschrift moet schriftelijk en kunt u richten aan de Rechtbank Haarlem, Postbus 161, 2003 BR Haarlem.
U kunt beroep instellen als u;
 • 1.
  tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingediend in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden of,
 • 2.
  tegen het besluit bezwaar heeft ingediend in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden of,
 • 3.
  redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijzen of bezwaarschrift heeft ingediend.
Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een bezwaar- of beroepschrift ondertekend en bevat het tenminste:
 • 1.
  de naam en het adres van de indiener;
 • 2.
  de dagtekening;
 • 3.
  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
 • 4.
  de gronden van het bezwaar of beroep.
Als u beroep instelt moet u een kopie van het betreffende besluit meezenden. Zowel het bezwaar- als het beroepschrift moet in de Nederlandse taal zijn gesteld.
Voorlopige voorziening
Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend dan schorst dat de werking van het besluit niet. Om het besluit (tijdelijk) buiten werking te stellen kunt u de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u daarvoor een spoedeisend belang heeft. Dit verzoek kunt u indienen bij de Rechtbank Haarlem, Postbus 161, 2003 BR Haarlem.
Voor het indienen van een beroepschrift en een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verschuldigd.