Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2015, 26915Overig
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Melisse 16 Heerhugowaard Zuid
Logo Heerhugowaard
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 Wabo af te wijken van de voorschriften van het bestemmingsplan Heerhugowaard Zuid voor
Locatie : Werkzaamheden
Melisse 16 bouwen van een woning
De aanvraag met ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 26 augustus 2016 zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis aan de Parelhof 1. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.
Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij onze contactpersoon, mevr. S. Smit-Praat, tel: 072-5755214.
In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft.
Heerhugowaard, 25 augustus 2015
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.
35OV44s