Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Aa en HunzeStaatscourant 2015, 26873Ruimtelijke plannen
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Landschapscamping Sparrenhof Gasselte
Logo Aa en Hunze
Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 25 juni 2015 het
bestemmingsplan Buitengebied Landschapscamping Sparrenhof Gasselte
heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van
27 augustus 2015 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten. Ook is het bestemmingsplan Buitengebied Landschapscamping Sparrenhof Gasselte met bijbehorende stukken gedurende deze periode digitaal te raadplegen via www.aaenhunze.nl (onder het kopje ‘bestemmingsplannen – in procedure - vastgesteld’) en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op een uitbreiding en herinrichting van het plangebied van Landschapscamping Sparrenhof, Kamplaan 1 Gasselte, waarbij tevens voorzien wordt in een goede landschappelijke inpassing en afstemming met de omgeving. Het bestemmingsplan voorziet voor deze camping in de nieuwe planologische regeling, waarbij rekening is gehouden met de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.
Dit bestemmingsplan is een vervolg op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Landschapscamping Sparrenhof Gasselte dat met ingang van 26 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. Er zijn 2 zienswijzen binnengekomen.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan nav deze zienswijzen gewijzigd vastgesteld.
De wijzigingen betreffen:
 • -
  aanpassing toelichting en regels ten aanzien van het omgevingsaspect Aardkundige waarden,
 • -
  wijziging situering toiletgebouw,
 • -
  aanpassing bouwblok voor centrale voorzieningen,
 • -
  toevoegen wijzigingsbepaling ten behoeve van het realiseren van maximaal 6 trekkershutten, aansluitend aan het bouwblok voor de centrale voorzieningen.
Beroep
Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:
 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplanplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
 • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen een wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling in het bestemmingsplan heeft aangebracht.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.