● Ontwerp bestemmingsplan ‘Ruiter 10 Someren’
Logo Someren
Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van vrijdag 28 augustus 2015 het ontwerpbestemmingsplan ‘Ruiter 10 Someren’ gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op donderdag 8 oktober 2015.
Inhoud ontwerpbestemmingsplan
Dit ontwerpbestemmingsplan is opgesteld met het doel om de agrarische bedrijfsbestemming ter plaatse te saneren en de gronden te herontwikkelen. Deze herontwikkeling ziet op de realisatie van een zorgboerderij voor dagbesteding in combinatie met een kinderboerderij, statische opslag, een minicamping en een groepsaccommodatie. De 2e bedrijfswoning (Ruiter 8), die door derden wordt bewoond, maakt tevens onderdeel uit van de herontwikkeling.
Er wordt een kwaliteitsverbetering bewerkstelligd, bestaande uit sloop van overtollige bebouwing en het landschappelijk inpassen van de bedrijfslocatie.
Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Someren en de percelen zijn kadastraal bekend als sectie S, nummers 334, 1783, 1784 en 1785.
Stukken ter inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.
Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02014011-OW01. Via www.someren.nl wordt u doorgelinkt naar de vindplaats op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Indienen zienswijzen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt. U kunt hiervoor contact opnemen met het KCC, telefoonnummer (0493) 494 888.
Naar boven