Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RaalteStaatscourant 2015, 26677Ruimtelijke plannen
Gemeente Raalte, bestemmingsplan‘Buitengebied Raalte, 15e wijziging, omgeving Bloemenbosweg 5’, Raalte
Logo Raalte
Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte maken bekend dat het college op 18 augustus 2015 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, 15e wijziging, omgeving Bloemenbosweg 5’ ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 27 augustus 2015 tot en met donderdag 8 oktober 2015 in de informatiehoek van het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte ter inzage.
Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website van de gemeente Raalte www.raalte.nl onder de link http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0177.BPW20140006-0002
De bronbestanden zijn beschikbaar op http://raalte.gemeentedocumenten.nl/plannen/NL.IMRO.0177.BPW20140006-/NL.IMRO.0177.BPW20140006-0002
Het bestemmingsplan is gewijzigd om de bouw van een (Rood voor Rood) woning op het perceel Bloemenbosweg 5 mogelijk te maken. Het Rood voor Rood beleid biedt de mogelijkheid om met de bouw van een woning de sloop van landschapontsierende bebouwing te financieren. In het kader van Rood voor Rood wordt landschapontsierende bebouwing gesloopt op de genoemde locatie en wordt de agrarische bestemming van de Bloemenbosweg 5 gewijzigd in een woonbestemming.
Procedure
Gedurende voornoemde termijn kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:
  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij het College heeft ingediend;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij het College in te dienen;
  • iedere belanghebbende die het niet eens is met de wijzigingen die het College ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt in werking. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.