Ontwerpbestemmingsplan ‘Verkochte stroken 2014’
Logo Someren
Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Verkochte stroken 2014” ter inzage ligt.
Inhoud ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan biedt de juridisch-planologische grondslag voor het vastleggen van de feitelijke situatie bij 59 adressen in de gemeente Someren. Bij deze 59 adressen zijn in 2014 reststroken verkocht. Deze reststroken hadden over het algemeen de bestemming ‘Verkeer’ en ‘Groen’. In dit bestemmingsplan wordt de bestemming van de aangekochte stroken gewijzigd naar dezelfde bestemming als de rest van het perceel. In de meeste gevallen is dit ‘Wonen’. Door de bestemmingswijziging krijgen de kopers de rechten om de strook zoals gewenst in gebruik te nemen.
Stukken ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 28 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden dient u een afspraak te maken. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.
Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0847.BP02014004-OW01. Via www.someren.nl wordt u doorgelinkt naar de vindplaats op www.ruimtelijkeplannen.
Indienen zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan door iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren worden gebracht.
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degene die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, kunnen hiervoor op werkdagen contact opnemen met het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 494 888.
Naar boven