Terinzagelegging plandelen bestemmingsplan Buitengebied Zijpe n.a.v. uitspraak Raad van State
Logo Schagen
Procedure
Op 22 april 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’ vastgesteld. Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben bij besluit van 27 mei 2014 een reactieve aanwijzing gegeven aan de gemeenteraad omtrent de volgende onderdelen van het bestemmingsplan:
 • 1.
  Verbeelding: zoals aangegeven met een rode lijn op de bij het aanwijzingsbesluit gevoegde kaartjes 1, 2 en 3 met betrekking tot de bestemmingen ‘Agrarisch’ en ‘Agrarisch met waarden’;
 • 2.
  Verbeelding: de aanduiding ‘bollenconcentratiegebied’ voor het op het bij het aanwijzingsbesluit gevoegde kaartje 4 aangegeven IIb-gebied, met uitzondering van de met een oranje kleur aangegeven percelen;
 • 3.
  Verbeelding: zoals aangegeven met een rood vlak op het bij het aanwijzingsbesluit gevoegde kaartje 5, met betrekking tot de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie 2’.
De reactieve aanwijzing had tot gevolg dat deze onderdelen vooralsnog geen deel uitmaakten van het door de raad vastgestelde bestemmingsplan. Deze plandelen zijn na de aanwijzing niet in werking getreden.
Tegen de reactieve aanwijzing is beroep ingediend. Op 29 juli 2015 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State dit beroep deels gegrond verklaard en het besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland vernietigd voor zover daarbij een reactieve aanwijzing is gegeven op:
 • 1.
  Verbeelding: zoals aangegeven met een rode lijn op de bij het aanwijzingsbesluit gevoegde kaartjes 1, 2 en 3 met betrekking tot de bestemmingen ‘Agrarisch’ en ‘Agrarisch met waarden’;
 • 2.
  Verbeelding: de aanduiding ‘bollenconcentratiegebied’ voor het op het bij het aanwijzingsbesluit gevoegde kaartje 4 aangegeven IIb-gebied, met uitzondering van de met een oranje kleur aangegeven percelen;
Door deze uitspraak maken bovenvermelde plandelen weer onderdeel uit van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’.
Door de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak is de aanwijzing van gedeputeerde staten voor het derde onderdeel onherroepelijk. Het volgende onderdeel maakt definitief geen deel meer uit van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’:
•De gronden zoals aangegeven met een rood vlak op het bij het aanwijzingsbesluit gevoegde kaartje 5, met de bestemming ‘Recreatie – verblijfsrecreatie 2’ (perceel grond achter Grote Sloot 458 te Oudesluis).
Terinzagelegging
De plandelen die weer onderdeel uitmaken van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’ liggen met ingang van 21 augustus gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, Laan 19 te Schagen.
Het bestemmingsplan is ook in te zien via de website van de gemeente Schagen (www.schagen.nl) of op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het kenmerk van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA01.
Inwerkingtreding
De plandelen die weer onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Gedurende de beroepstermijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat geval treden bedoelde plandelen niet in werking totdat op het verzoek is beslist.
Beroepsmogelijkheid
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen de plandelen die weer onderdeel uitmaken van het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Zijpe beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Schagen via telefoonnummer (0224) 210 400.
Schagen, 20 augustus 2015
Naar boven