Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 18 augustus 2015, nr. IENM/BSK-144788, houdende goedkeuring van het Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen van de stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen van 15 juni 2015 vanwege invoering van eHerkenning

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;

BESLUIT:

Goed te keuren het Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen van de stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen van 15 juni 2015 vanwege invoering van eHerkenning.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag, waarop dit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; en

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

TOELICHTING

Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen dienen meldingen die gedaan moeten worden op grond van de artikelen 10.40, eerste lid, en 10.38, derde lid, van de Wet Milieubeheer in overeenstemming te zijn met een door de meldingsinstantie op te stellen reglement. Dit reglement moet goedgekeurd worden door de Minister van Infrastructuur en Milieu. De minister maakt vervolgens het goedkeuringsbesluit bekend in de Staatscourant.

De stichting Landelijk Meldpunt afvalstoffen (het LMA) is aangewezen als meldingsinstantie. Meldingen dienen bij het LMA gedaan te worden en het LMA maakt bij de registratie van deze meldingen gebruik van het meldsysteem AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch). Dit systeem is gewijzigd. In plaats van certificaten dient men eHerkenning te gebruiken bij het inloggen op AMICE. eHerkenning is een gestandaardiseerd inlogsysteem, waarmee ondernemers met één sleutel kunnen inloggen bij diverse overheden, instellingen of andere organisaties. Dientengevolge heeft het LMA een nieuw reglement opgesteld en dit reglement is aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu voorgelegd. Middels onderhavig besluit heeft de staatssecretaris het reglement goedgekeurd.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven