● Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Veegplan
Logo Someren
Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan “Veegplan gemeente Someren 2015”, op basis van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening voor iedereen ter inzage ligt. Gelijktijdig vindt het verplichte vooroverleg met de provincie en het waterschap plaats.
Inhoud
In het voorontwerpbestemmingsplan is voor diverse percelen een nieuwe planologische regeling opgenomen. Daarbij het gaat om nieuwe ontwikkelingen, eerder verleende afwijkingen van het bestemmingsplan (omgevingsvergunningen) en het herstel van enkele geconstateerde onvolkomenheden. Het gaat daarbij om de volgende locaties
 • 1.
  Nieuwe ontwikkelingen
  • -
   Bergdijk 12-12a (legalisatie en uitbreiding sprinkhanenkwekerij);
  • -
   Kerkenhuis 7 en 10 (legalisatie en uitbreiding zorgactiviteiten).
 • 2.
  Verleende omgevingsvergunningen
In de periode tot 1 januari 2015 zijn op basis van artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunningen verleend voor afwijkingen van het bestemmingsplan.
  • -
   Esdoornstraat/ Meidoornstraat (woningbouwproject 12 woningen).
  • -
   Haagdoornweg/Laarstraat (aanpassing kruising);
  • -
   Kuilerstraat 6 (uitbreiding hondenpension, met uitlaatveld en parkeerterrein);
  • -
   Parallelweg 12 (huisvesting arbeidsmigranten);
  • -
   Boerenkamplaan 54 (aanpassing bouwvlak bedrijfsbestemming / gebruiksmogelijkheden);
  • -
   Schuttersstraat 19-21 (tribune/uitbreiding clubgebouw voetbalvereniging Lierop);
  • -
   Schuttersstraat 19-21 (antennemast op sportcomplex Lierop);
  • -
   Offermansstraat 10 (uitbreiding Vurherd (dorpshuis Lierop)).
 • 2.
  Ambtshalve aanpassingen
Het betreft het herstel van enkele geconstateerde onvolkomenheden. Dit zijn:
 • -
  Hogeweg (ongenummerd), een agrarisch perceel dat abusievelijk buiten de recente bestemmingsplanactualisatie is gebleven, waardoor hier nog het bestemmingsplan Buitengebied 1998 geldt;
 • -
  Kromvenweg (ongenummerd), weggedeelte dat abusievelijk buiten de recente bestemmingsplanactualisatie is gebleven, waardoor hier nog het bestemmingsplan Buitengebied 1998 van toepassing is;
 • -
  Stevensvaartje 1, transformatorhuisje van Enexis B.V. waaraan ten onrechte in het bestemmingsplan Buitengebied 2014 de bestemming Agrarisch- Agrarisch Bedrijf is toegekend.
Inzage
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken met ingang van vrijdag 21 augustus gedurende zes weken (tot en met donderdag 1 oktober 2015) inzien bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het voorontwerpbestemmingsplan kunt u ook buiten de openingstijden inzien. U dient hiervoor een afspraak te maken. De plannen zijn tevens te raadplegen via de gemeentelijke website www.someren.nl.
Gedurende de periode van terinzagelegging wordt inspraak verleend aan ingezetenen van de gemeente Someren en belanghebbenden. Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een reactie willen geven, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen inzien kunnen hiervoor contact opnemen met het KCC, telefoonnummer (0493) 494 888.
Naar boven