Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2015, 26075Vergunningen
VERLEENDE UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING
Logo Geldrop-Mierlo
Voor : aanleggen nieuwe verbindingsweg op bedrijventerrein De Smaale
tussen Tramweg en Industrieweg
Locatie : openbare ruimte (tussen Tramweg en Industrieweg) in Mierlo
Activiteit : planologisch strijdig gebruik
Zaaknummer : 20150224
Datum besluit : 13 augustus 2015
Datum verzending : 13 augustus 2015
 
 
De hierboven genoemde omgevingsvergunning en de overige relevante stukken liggen vanaf de dag na publicatie voor een periode van zes weken ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor een afspraak maken via de website www.geldrop-mierlo.nl of telefonisch met het cluster Vergunningen van de afdeling Publiekszaken, bereikbaar via telefoonnummer 14 040.
Tegen de ontwerpbeschikking is een zienswijze ingediend.
De ingediende zienswijze leidt niet tot een wijziging in het besluit ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning.
Tegen de beschikking kan binnen zes weken na de datum van ter inzage legging van het besluit rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de administratieve rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch door:
 
 
  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
Een beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep.
Ook kunt u wegens spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
 
 
Geldrop-Mierlo