Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TerneuzenStaatscourant 2015, 25980Ruimtelijke plannen
BEKENDMAKING VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED TERNEUZEN
Logo Terneuzen
(ARTIKEL 3.8 WET RUIMTELIJKE ORDENING)
Burgemeester en wethouders van Terneuzen maken bekend dat de gemeenteraad een bestemmingsplan heeft vastgesteld. Deze bekendmaking vindt plaats op grond van artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening. Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen (NL.IMRO.0715.BPBG01-VG98) gewijzigd vastgesteld.
Wijzigingen
De wijzigingen hebben betrekking op 3 planonderdelen:
  • -
    (een gedeelte van) de dijk langs de Braakmankreek te Hoek;
  • -
    Lovenweg 36 te Hoek;
  • -
    Tweede Verkorting 3 te Axel.
Aanleiding is de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 maart 2015. De ingestelde beroepen gaven aanleiding tot planwijziging.
Ter inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt van 20 augustus 2015 tot en met 30 september 2015 ter inzage. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is volledig te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en http://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Bestemmingsplannen.
De stukken zijn ook digitaal te raadplegen bij de publieksbalies in Terneuzen en Axel. Wij vragen u voor het inzien van de stukken een telefonische afspraak te maken via telefoonnummer 14 0115.
Beroep
Tijdens de hiervoor genoemde periode kan een belanghebbende schriftelijk beroep instellen. Beroep moet u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Tegen de overige onderdelen van het plan is geen beroep meer mogelijk. De adressering van het beroepschrift is Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Ook kunt u tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Zo’n verzoek stuurt u naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Bij het indienen van een beroepschrift of voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan dan treedt het plan nog niet in werking. De voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak moet dan eerst uitspraak doen over de voorlopige voorziening.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Conny Missiaen of Jessica Ocké van het team Planvorming, telefoonnummer 14 0115.
 
Terneuzen, 19 augustus 2015
Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
De secretaris, F.M.L. Lauret RA
De loco-burgemeester, drs. F.O. van Hulle