Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 25519

Gepubliceerd op 17 augustus 2015 09:00Verkeersbesluittijdelijke maatregel Leidsebrug e.o.
Logo Amsterdam
Datum: 10 augustus 2015
Nr. : 2015-008011D
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum;
Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de verordening op de bestuurscommissie en het ondermandaatsbesluit van het algemeen bestuur van 28 maart 2014,
Overwegende:
 • -
  dat het Leidseplein en omgeving worden vernieuwd ten doel hebbende:
 • -
  een plein te creëren van internationale allure waar de voetganger centraal staat met een groter verkeersveiligheid en minder obstakels;
 • -
  de inrichting aan te laten sluiten op de publieke en private investeringen en de vernieuwing en uitbreiding van de culturele instellingen;
 • -
  het verbeteren van het verblijfsklimaat en de kwaliteit van de openbare ruimte;
 • -
  een eenduidige inrichting van de openbare ruimte. De verschillende onderdelen van het
plein moeten door samenhangende vormgeving eenheid uitstralen.
 • -
  dat vooruitlopend op de definitieve inrichting de Leidsebrug wordt gerenoveerd, waarbij het brugdek en de fundering in zijn geheel worden vervangen;
 • -
  dat hiervoor de brug wordt afgesloten voor al het verkeer, behoudens trams;
 • -
  dat ter geleiding van het verkeer in fases tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn voor de duur van ongeveer 2,5 jaar;
 • -
  dat er voor de voetgangers en de fietsers een hulpbrug wordt aangelegd;
 • -
  dat er op deze brug een fietspad wordt aangelegd;
 • -
  dat voorkomen dient te worden, dat ander verkeer dan fietsers gebruik gaat maken van het fietspad en het derhalve als zodanig dient te worden aangewezen;
 • -
  dat het overige verkeer wordt omgeleid en de weg dient te vervolgen zoals wordt aangegeven;
 • -
  dat er voor het busverkeer/vervoer op de Stadhouderskade een busbaan en extra bushaltes worden gecreëerd, welke als zodanig dienen te worden aangewezen;
 • -
  dat ter geleiding van het voetgangersverkeer aan de zijde van de Marnixstraat een voetgangersoversteekplaats wordt aangelegd;
 • -
  dat ter ontlasting van het Leidseplein de rijrichting van de Zieseniskade wordt omgedraaid;
 • -
  dat er tevens aan het begin van de Zieseniskade een verzinkbare paal (vezip) zal worden geplaatst om ongewenst (taxi)verkeer ’s avonds en ’s nachts te weren , belanghebbenden krijgen toegang met een pasje;
 • -
  dat de huidige verkeersbesluiten dienen te worden aangepast aan deze nieuwe situatie;
 • -
  dat dit ontwerp diverse keren is besproken in de Centrale Verkeerscommissie
  o.a. (969e wen 990e vergadering ) en in de WVA ( 5-2-2015) en de diverse belangen zijn afgewogen hetgeen heeft geresulteerd in onderstaande besluiten;
 • -
  dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregelen genomen worden:
  • om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;
  • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;
  • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;
  • ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;
 • -
  dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam;
 • -
  dat het betreffende weggedeelten onder beheer vallen en gelegen zijn binnen de grenzen van de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum en stadsdeel West
Besluiten:
Ingaande november 2015 voor de duur van een 2,5 jaar of zoveel langer of korter als noodzakelijk:
1.door het plaatsen van verkeersborden conform model C1van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in te stellen een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee:
deLeidsebrug, gelegen over de Singelgracht, tussen de Stadhouderskade en de Leidsegracht;
1.door het plaatsen van verkeersborden conform model C2/C3 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in te stellen een geslotenverklaring in één richting voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en trekdieren of vee:
a . de Zieseniskade, gesloten in de richting van de Spiegelgracht;
 • b.
  het Leidseplein, het weggedeelte gelegen tussen de percelen 31 en 35, gesloten in de richting van perceel 35;
  • 1.
   door het plaatsen van verkeersborden conform model C6 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in te stellen een geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen:
de Zieseniskade, gesloten in de richting van de Leidsekruisstraat, geldende van 19.00 – 07.00 uur, uitgezonderd ontheffinghouders;
1.door het plaatsen van verkeersborden conform model D5rvan Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in te stellen het gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven:
het Kleine Gartmanplantsoen in het verlengde van deLeidsekruisstraat, met de kruising van de Weteringschans/Kleine Gartmanplantsoen, uitgezonderd fietsers;
1.door het plaatsen van verkeersborden conform model G11 van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan te wijzen als verplicht fietspad:
het Leidseplein, het speciaal daartoe aangelegde weggedeelte gelegen tussen de Leidsekade
en de Stadhouderskade, in beide richtingen;
 • 1.
  door het plaatsen van verkeersborden conform model L3bus van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan te wijzen als bushalte:
  de Stadhouderskade, ter weerszijden van de Leidsebrug;
 • 1.
  door het aanbrengen van een busstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerde gedeelte van de rijbaan waarop het woord "LIJNBUS" is aangebracht, als genoemd in artikel 1 onder k van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:
de Stadhouderskade, de speciaal daartoe aangelegde busbaan gelegen tussen de Overtoom en de Vondelstraat;
 • 1.
  voetgangersoversteekplaats aan te leggen zoals bedoeld in artikel 49, lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:
  het Leidseplein, ter hoogte van de kruising met de Marnixstraat;
 • 1.
  Bijbehorende bebordingstekening d.d . 3-8- 2015
Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum, namens deze,
K.van Grunsven
Afdelingshoofd Schoon en Heel
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit.
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit mee zenden. Het algemeen bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar nummer 020 256 4433.
U stuurt uw bezwaarschrift naar:
Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum
Juridische Zaken
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten.
Origineel aan:     Informatievoorziening IDB
Afschrift aan:      Bekendmakingen
RvE Dienstverlening/Vergunningen (regulier)
Informatievoorziening/Functioneel en Gegevensbeheer
RvE Dienstverlening/Algemeen en sociaal loket
Gebiedsmanagement
Schoon&Heel Procesunit
Politie regionale eenheid Amsterdam
Dienst Stadstoezicht
Clientenbelang
Fietsersbond

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl