Verkeersbesluittijdelijke maatregel Leidsebrug e.o.
Logo Amsterdam
Datum: 10 augustus 2015
Nr. : 2015-008011D
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum;
Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de verordening op de bestuurscommissie en het ondermandaatsbesluit van het algemeen bestuur van 28 maart 2014,
Overwegende:
 • -
  dat het Leidseplein en omgeving worden vernieuwd ten doel hebbende:
 • -
  een plein te creëren van internationale allure waar de voetganger centraal staat met een groter verkeersveiligheid en minder obstakels;
 • -
  de inrichting aan te laten sluiten op de publieke en private investeringen en de vernieuwing en uitbreiding van de culturele instellingen;
 • -
  het verbeteren van het verblijfsklimaat en de kwaliteit van de openbare ruimte;
 • -
  een eenduidige inrichting van de openbare ruimte. De verschillende onderdelen van het
plein moeten door samenhangende vormgeving eenheid uitstralen.
 • -
  dat vooruitlopend op de definitieve inrichting de Leidsebrug wordt gerenoveerd, waarbij het brugdek en de fundering in zijn geheel worden vervangen;
 • -
  dat hiervoor de brug wordt afgesloten voor al het verkeer, behoudens trams;
 • -
  dat ter geleiding van het verkeer in fases tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn voor de duur van ongeveer 2,5 jaar;
 • -
  dat er voor de voetgangers en de fietsers een hulpbrug wordt aangelegd;
 • -
  dat er op deze brug een fietspad wordt aangelegd;
 • -
  dat voorkomen dient te worden, dat ander verkeer dan fietsers gebruik gaat maken van het fietspad en het derhalve als zodanig dient te worden aangewezen;
 • -
  dat het overige verkeer wordt omgeleid en de weg dient te vervolgen zoals wordt aangegeven;
 • -
  dat er voor het busverkeer/vervoer op de Stadhouderskade een busbaan en extra bushaltes worden gecreëerd, welke als zodanig dienen te worden aangewezen;
 • -
  dat ter geleiding van het voetgangersverkeer aan de zijde van de Marnixstraat een voetgangersoversteekplaats wordt aangelegd;
 • -
  dat ter ontlasting van het Leidseplein de rijrichting van de Zieseniskade wordt omgedraaid;
 • -
  dat er tevens aan het begin van de Zieseniskade een verzinkbare paal (vezip) zal worden geplaatst om ongewenst (taxi)verkeer ’s avonds en ’s nachts te weren , belanghebbenden krijgen toegang met een pasje;
 • -
  dat de huidige verkeersbesluiten dienen te worden aangepast aan deze nieuwe situatie;
 • -
  dat dit ontwerp diverse keren is besproken in de Centrale Verkeerscommissie
  o.a. (969e wen 990e vergadering ) en in de WVA ( 5-2-2015) en de diverse belangen zijn afgewogen hetgeen heeft geresulteerd in onderstaande besluiten;
 • -
  dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregelen genomen worden:
  • om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;
  • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;
  • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;
  • ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;
 • -
  dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam;
 • -
  dat het betreffende weggedeelten onder beheer vallen en gelegen zijn binnen de grenzen van de Bestuurscommissie van stadsdeel Centrum en stadsdeel West
Besluiten:
Ingaande november 2015 voor de duur van een 2,5 jaar of zoveel langer of korter als noodzakelijk:
1.door het plaatsen van verkeersborden conform model C1van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in te stellen een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee:
deLeidsebrug, gelegen over de Singelgracht, tussen de Stadhouderskade en de Leidsegracht;
1.door het plaatsen van verkeersborden conform model C2/C3 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in te stellen een geslotenverklaring in één richting voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en trekdieren of vee:
a . de Zieseniskade, gesloten in de richting van de Spiegelgracht;
 • b.
  het Leidseplein, het weggedeelte gelegen tussen de percelen 31 en 35, gesloten in de richting van perceel 35;
  • 1.
   door het plaatsen van verkeersborden conform model C6 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in te stellen een geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen:
de Zieseniskade, gesloten in de richting van de Leidsekruisstraat, geldende van 19.00 – 07.00 uur, uitgezonderd ontheffinghouders;
1.door het plaatsen van verkeersborden conform model D5rvan Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in te stellen het gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven:
het Kleine Gartmanplantsoen in het verlengde van deLeidsekruisstraat, met de kruising van de Weteringschans/Kleine Gartmanplantsoen, uitgezonderd fietsers;
1.door het plaatsen van verkeersborden conform model G11 van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan te wijzen als verplicht fietspad:
het Leidseplein, het speciaal daartoe aangelegde weggedeelte gelegen tussen de Leidsekade
en de Stadhouderskade, in beide richtingen;
 • 1.
  door het plaatsen van verkeersborden conform model L3bus van Bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan te wijzen als bushalte:
  de Stadhouderskade, ter weerszijden van de Leidsebrug;
 • 1.
  door het aanbrengen van een busstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerde gedeelte van de rijbaan waarop het woord "LIJNBUS" is aangebracht, als genoemd in artikel 1 onder k van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:
de Stadhouderskade, de speciaal daartoe aangelegde busbaan gelegen tussen de Overtoom en de Vondelstraat;
 • 1.
  voetgangersoversteekplaats aan te leggen zoals bedoeld in artikel 49, lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:
  het Leidseplein, ter hoogte van de kruising met de Marnixstraat;
 • 1.
  Bijbehorende bebordingstekening d.d . 3-8- 2015
Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum, namens deze,
K.van Grunsven
Afdelingshoofd Schoon en Heel
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit.
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit mee zenden. Het algemeen bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar nummer 020 256 4433.
U stuurt uw bezwaarschrift naar:
Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum
Juridische Zaken
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten.
Origineel aan:     Informatievoorziening IDB
Afschrift aan:      Bekendmakingen
RvE Dienstverlening/Vergunningen (regulier)
Informatievoorziening/Functioneel en Gegevensbeheer
RvE Dienstverlening/Algemeen en sociaal loket
Gebiedsmanagement
Schoon&Heel Procesunit
Politie regionale eenheid Amsterdam
Dienst Stadstoezicht
Clientenbelang
Fietsersbond
Naar boven