Vastgesteld bestemmingsplan Laan ten Boomen ong. (naast 31)
Logo Someren
Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering van 16 juli 2015 het bestemmingsplan “Laan ten Boomen ong. (naast 31) te Lierop” (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02013020-VS01) gewijzigd heeft vastgesteld.
Inhoud vastgesteld bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan is opgesteld met het doel de agrarische bedrijfsbestemming ter plaatse te vergroten ten behoeve van uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten van het vollegronds groententeeltbedrijf met een nieuwe verwerkings- en opslaghal. Er wordt een kwaliteitsverbetering bewerkstelligd, bestaande uit het landschappelijk inpassen van de bedrijfslocatie.
Het perceel ligt in het buitengebied van de gemeente Someren en is kadastraal bekend als sectie O, nummer 1148.
Aangebrachte wijzigingen
Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Als gevolg van deze zienswijzen zijn er in het vastgestelde plan wijzigingen aangebracht in de regels en verbeelding. Een overzicht van de wijzigingen is te vinden in het zienswijzenverslag dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan.
Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 21 augustust 2015 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van zaterdag 22 augustus tot en met vrijdag 2 oktober 2015.
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 – 494888).
Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02012011-VS01. Via www.someren.nl is het plan tenslotte als PDF-bestand in te zien.
Beroep aantekenen
Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
  • -
    een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • -
    een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • -
    een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Naar boven